Арыцҳара ахьыҟалаз Донецктәи ашахта адиректор дҭаркит

© Sputnik / Михаил Воскресенский / Амедиаҵәахырҭахь аиасраПострадавшие от взрыва на шахте им. Засядько в Донецке
Пострадавшие от взрыва на шахте им. Засядько в Донецке - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Хәажәкыра ԥшьба рзы, ашьыжь Засиадько ихьӡ зху Донецктәи ашахтаҿ иҟалаз аҭҟәацра иахҟьаны 30-ҩык инареиҳаны ауааԥсыра ҭахеит. Аусҭҵаара иҟанаҵаз аҳәарала аусӡбарҭа ишьақәнарӷәӷәеит ашахта адиректор ҩымз ҳәа иҭакра.

АҞӘА, хәжәк 9 – Sputnik. Апрокуратура хада агәҩара амоуп Засиадько ихьӡ зху ашахта адиректор аусурақәа рымҩаԥгараан аԥҟарақәа еилагон ҳәа. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

Хәажәкыра ԥшьба рзы Зосиадько ихьӡ зху ашахта аҟны аҭҟәацра ҟалеит. Уи аамҭазы ашахта иҭан 230-ҩык аусуаҩцәа. Аҭҟәацра иахҟьаны 30-ҩык инареиҳаны ауааԥсыра ҭахеит.

Донецктәи жәлар республика аинформациа ала, агентра ДАН иаанацҳауеит аусӡбара ҩымз ҳәа дышҭанакыз ашахта адиректор. Апрокуратура хада излаанацҳауа ала, адиректор макьана ахара идҵам, уи агәҩара зду рахь дыԥхьаӡоуп.

Засиадько ихьӡ зху Донецктәи ашахтаҿы авариақәа уажәраанӡагьы иҟалахьан. Абҵара 5, 2012 шықәсазы иҟалаз амашәыр иахҟьаны шахтиорк дҭахеит. 2007 шықәса жьҭаара 18 рзы аметани аҳауеи еилалан аҭҟәацра ҟалеит. Уи аамҭазы ашахтаҿы аус руан 400-ҩык инареиҳаны ауааԥсыра. Урҭ рҟнытә 101-ҩык ҭахеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0