Аҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь архынҳәразы аҳәынҭқарратә еилакы ахада дыԥсахуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь архынҳәразы аҳәынҭқарратә еилакы ахада дыԥсахуп
Аҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь архынҳәразы аҳәынҭқарратә еилакы ахада дыԥсахуп - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Ари аҭыԥ аҟны Вадим Ҳаразиа диԥсахит 2013 шықәсарзы Аҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь архынҳәразы аҳәынҭқарратә еилакы хантәаҩыс иҟаҵаз Хьрыԥс Џьопуа.

АҞӘА, мшԥ 11 – Sputnik. Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымба напы зҵаиҩыз ақәҵара инақәыршәаны Аҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь архынҳәразы аҳәынҭқарратә еилакы ахадас дҟаҵоуп Вадим Ҳаразиа.

Ари аҭыԥ аҟны Вадим Ҳаразиа диԥсахит 2013 шықәсарзы Аҭоурыхтә ԥсадгьыл ахь архынҳәразы аҳәынҭқарратә еилакы хантәаҩыс иҟаҵаз Хьрыԥс Џьопуа.

Вадим Ҳаразиа уаанӡа аус иуан Мархьаул ақыҭа ахадас, анаҩс уи дҟаҵан Гәылрыԥшь араион ахада ихыҭыԥуаҩс, зыԥсадгьыл ахь ихынҳәуа ауааԥсыра рызҵаарақәа рыӡбара напынҵас идын.


Ажәабжьқәа зегьы
0