Афонд "Агәыӷра": аԥстәқәа ишакәым ала рызныҟәара ҳаҿагылоит

© flickr.comАфонд "Агәыӷра": аԥстәқәа ишакәым ала рызныҟәара ҳаҿагылоит
Афонд Агәыӷра: аԥстәқәа ишакәым ала рызныҟәара ҳаҿагылоит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥстәқәа рыхьчаразы агәыҳалалратә фонд "Агәыӷра" мызқәак ҵуеит хылаԥшра змам аԥстәқәа ацхыраара рырҭоижьҭеи. Афонд аусуаҩцәа ргәы иҭоуп иҩныдоу аԥстәқәа рзы аҩны аргылара.

АҞӘА, лаҵ 25 Sputnik, Асҭанда Арӡынԥҳа. Иҩныдоу аԥстәқәа рзы ахыбра аргылараз ахәыцрақәа ыҟоуижьҭеи акыр ҵуеит, уи азҵаара ауаажәлар рҿы изныкымкәа ицәырҵхьеит, иҳәеит аԥстәқәа рыхьчаразы агәыҳалалратә фонд "Агәыӷра" аиҳабы Ҭемыр Ладариа.

Уи иажәақәа рыла, аԥстәқәа бзиа избо Аҟәа ауааԥсыра еснагь урҭ ацхыраара рырҭон, аҳақьымцәа рҟны ирыхәшәтәуан ичмазаҩызар. Аха иҩныдоу аԥстәқәа ахылаԥшра арыҭара даара аџьабаа ацуп, уи азы аамҭеи амчи рацәаны иаҭахуп, убри аҟнытә урҭ рзы иҷыдоу ахыбра аргылара аҭахуп, азгәеиҭеит Ладариа.

Ҭемыр Ладариа излеиҳәо ала, ақалақь ахада ишҟа аофициалтә қьаад нашьҭуп аԥстәқәа рзы ахыбра аргылара азҵаара иазкны.

"Ақьаад аҟны иануп иҩныдоу аԥстәқәа рзы ахыбра аргыларазы адгьыл азоужьра шаҭаху. Иара убас, уаҟа аус зуа зхыԥхьаӡара рацәам ауаа рџьабаа ахәԥса азҵаара, ҳәарада зда ԥсыхәа змам ахәшәқәа рыла аиқәаршәара", — ациҵеит Ладариа.

Иахьазы, афонд "Агәыӷра" русуаҩцәа рымчқәа рыла, аҩны змам аԥстәқәа кны ирыхәшәтәуеит, иҳәеит Ладариа.

"Ҳара излаҳалшо ала ҳаҿагылалоит аԥстәқәа рхыԥхьаӡара армаҷразы урҭ рышьра. Аҩны змам аԥстәқәа рхыԥхьаӡара ахьызҳауа изхароу ауаа роуп", — ациҵеит Ладариа.

 Ҭемыр Ладариа излаиҳәо ала, иаарласны афонд "Агәыӷра" аԥара аидкылара иалагоит иҩныдоу аԥстәқәа рзы ахыбра аргыларахь ишьҭхо.


Ажәабжьқәа зегьы
0