Ҳаџьымба: Аҟәа шәкыла иҭацәу ауадақәа ыҟоуп

© Sputnik Томас ТхайцукАԥсны ахада Рауль Ҳаџьымба
Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ахада Рауль Ҳаџьымба иҳәеит, аҭаацәара қәыԥшқәеи аибашьра аинвалидцәеи шракәу раԥхьа иргыланы ауадақәа зҭахо.

АҞӘА, рашә 10 — Sputnik, Наала Аҩӡԥҳа. Апрокуратура аусзуҩцәа атәыла ахада изынарышьҭит иҭацәу ауадақәа рсиа. Абри атәы иҳәеит Рауль Ҳаџьымба Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра аинвалидцәа рхаҭарнакцәа данырԥылоз.

"Иахьазы иҳамоу ауадақәа рсиа Аҟәа мацара иҟоу ракәым иаҵанакуа, ҳара иҳамоуп егьырҭ Аԥсны араионқәа рҟынтәгьы иҭацәу ауадақәа реиқәыԥхьаӡа. Ҳара иҳалшо зегьы ҟаҳҵоит арҭ ауадақәа ауаа рҟынӡа ахархәаразы инаӡарц. Еиҳарак абарҭ ашықәсқәа зегьы агәаран иқәгыланы иԥшыз аҭаацәара қәыԥшқәеи аибашьра аинвалидцәеи уадала еиқәыршәахароуп", — иҳәеит атәыла Ахада.

Иара иажәақәа рыла, Аҟәа ақалақь аҩныҵҟа апрокуратура аусзуҩцәа иаадырԥшит шәкы инареиҳаны иҭацәу ауадақәа. Рауль Ҳаџьымба агәрагара ааирԥшит асеиԥш иҟоу ауадақәа рхыԥхьаӡара акыр ишеиҳау.

Ажәабжьқәа зегьы
0