24 миллион мааҭ артәеит рашәарамзазы Афонҿыцтәи аҳаԥы ахашәала

© Sputnik Томас ТхайцукАфонҿыцтәи аҳаԥы
Афонҿыцтәи аҳаԥы - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Афонҿыцтәи аҳаԥы аменеџьер хада Есма Гарцкиаԥҳа Sputnik акорреспондент иалҳәеит 2015 шықәса рашәарамза иалагӡаны аҳаԥы заҟаҩ аҭааз.

АҞӘА, ԥхн 1 — Саид Барганџьиа. Афонҿыцтәи аҳаԥы аҭаларазы зыхәԥса 24 миллион мааҭ артәаз 50 нызқь билеҭ ҭиин аԥхын раԥхьатәи амзазы ҳәа Sputnik иазеиҭалҳәеит Афонҿыцтәи аҳаԥы аменеџьер хада Есма Гарцкиаԥҳа.

Афонҿыцтәи аҳаԥы - Sputnik Аҧсны
Аҳаԥқәа ирырҭо ахьӡқәа аҳәынҭқарра ақәшаҳаҭзароуп

Гарцкиаԥҳа лажәақәа рыла, Афонҿыцтәи аҳаԥы ахашәала сынтәа ҩынтәны ҵыԥх аасҭа еиҳахеит.

Аҳаԥы аменеџьер хада  абри инамаданы иаҳлырдырит сынтәа аԥсшьаҩцәа Шәачаҟа еиҳа ирацәаны ишааз, урҭ рҟынтәи Аԥсныҟа хымштәи атурқәа аазхәо рхыԥхьаӡара шырацәоу.

Афонҿыцтәи аҳаԥы 2015 шықәса, ажьырныҳәа 1 инаркны лаҵарамза 25 рҟынӡа иҟанаҵаз ахашәала иартәеит 22 миллиони 191 нызқьи мааҭ.

Афонҿыцтәи аҳаԥы аҭаларазы аҭыԥантәи ауааԥсыра (аҵаҩцәа, астудентцәа, Аԥсны Аџьынџьтәылатә еибашьра аветеранцәа), заа иҟарҵо азыҳәала, альготатә билеҭ раадырхәоит.  Уи ахәԥса 100 мааҭк роуп иартәо.

Ажәабжьқәа зегьы
0