Ҳаџьымба ажәалагала ҟаиҵеит Тамшьтәи ашкол аспорттә хырхарҭа аҭазарц

© Sputnik Саид БарганджияРауль Ҳаџьымба Тамшьтәи ашкол аҟны
Рауль Ҳаџьымба Тамшьтәи ашкол аҟны - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Ахада даҭааит Дырмит Гәлиа ихьӡ зху Тамшьтәи абжьаратәи ашкол.

АҞӘА, цәыббра 8 — Sputnik, Саид Барганџьиа. Атәыла Ахада ажәалагала ҟаиҵеит Тамшьтәи ашкол аспорттә хырхарҭа зманы иҟоу школны иҟаларц. Абри атәы атәыла Ахада иҳәеит аҩашаҽны, Очамчыра араион ахь ныҟәара даныҟаз.

Тамшьтәи абжьаратәи ашкол адиректор Емма Зақараиаԥҳа лажәақәа рыла, Очамчыра аинтернат анаадырт ашьҭахь ашкол аҟны аҵаҩцәа рхыԥхьаӡара акыр имаҷхеит.

"Иахьазы ашкол аҟны аҵара зҵо 67-ҩык роуп", — лҳәеит ашкол адиректор.

Ашкол арҵаҩратә еилазаара рԥылараан иалацәажәан арҵагашәҟәқәа разымхареи аԥсуа бызшәа аҵара апроблемеи рызҵаарақәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0