Аҟәа имҩаԥысраны иҟоуп агәыҳалалратә акциа

© Фото : Фёдор ЛашковВид на собор Успения Божьей матери Х века в селе Мыку.
Вид на собор Успения Божьей матери Х века в селе Мыку. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ацәыргақәҵаҟны еизыргараны иҟоу аԥарақәа зегьы рзынашьҭхоит ҩышықәса раԥхьа зыҩны блыз, Араду ақыҭан инхо ахшара рацәа змоу аҭаацәара.

АҞӘА, цәыббра 10 — Sputnik, Наала Аҩӡыԥҳа. "Аԥсны ақьырсиантә баҟақәа" рфотосахьақәа рцәыргақәаҵа-ҭира иазку агәыҳалалратә акциа аатуеит Аҟәа, акультура-устә центр "Москва Аҩны", цәыббра 10, асааҭ 18 рзы. Ауснагӡатә мҩаԥнагоит агәыҳалалратә уаажәларратә еиҿкаара "Кьараз".

Агәыҳалалратә еиҿкаара "Кьараз" ахәыҷқәа ашкол ахь рышьҭра иацхраауеит

"Кьараз" анагӡаратә директор Кама Гоԥиаԥҳа ишылҳәаз ала, ацәыргақәҵаҟны еизыргараны иҟоу аԥарақәа зегьы рзынашьҭхоит ҩышықәса раԥхьа зыҩны блыз, Араду ақыҭан инхо ахшара рацәа змоу аҭаацәара.

"Ҩышықәса раԥхьа ари аҭаацәа рыҩны блит. Иахьанӡагьы дара аказарма иҩноуп. Аҭаацәараҟны ирызҳауеит хҩык ахәыҷқәа, даҽа ҩыџьа риира иазыԥшуп", — еиҭалҳәеит Кама Гоԥиаԥҳа.

Ацәыргақәҵа рызкуп Аԥсны иҟоу ақьырсиантә архитектуратә баҟақәа. Афотосахьақәа ҷыдала агәыҳалалратә акциазы иазирхиеит петербургтәи апатреҭҭыхыҩ Фиодор Лашков. Апроект автор – археолог, аҭоурыхҭҵааҩ, аиҿкаара "Кьараз" ацаԥшьгаҩ Наталиа Милованова лоуп.

Ацәыргақәҵа аҭааҩцәа ирыдгалахоит Афон Ҿыци Драндатәи аныхабаақәа рсахьақәа хәба. Аҭааҩцәа ирылшоит иара убасгьы иаархәарц ашәҟәқәа "Абхазия христианская", "Полет над Абхазией".

Ажәабжьқәа зегьы
0