Аԥсны иҟоу Аладатәи арратә округ ахь 600-ҩык аррамаҵзурауаа аауеит

© Sputnik / Сергей Пятаков / Амедиаҵәахырҭахь аиасраРоссийская военная база в Гудауте.
Российская военная база в Гудауте. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аладатәи арратә округ апресс-маҵзура аинформациа ала аррамаҵзура иахысуа рхыԥхьаӡара харҭәаахоит абҵарамза анҵәамҭанӡа.

АҞӘА, жьҭаара 15 — Sputnik. Аԥсны иҟоу Аладатәи арратә округ ахь 600-ҩык инарзынаԥшуа аррамаҵзурауаа аауеит. Абри атәы аанацҳауеит Аладатәи арратә округ апресс-маҵзура.

"Традициала, ҳарратә база аррамаҵзура иахысуа рыла ахарҭәаараан аԥыжәара раҳҭоит аҳәаанырцә аррамаҵзура ахысра зҭаху аҿар. Абри аан, хымԥада, азааҭгылара азаауеит урҭ рымаха-шьахатә гәабзиара, рпрофессионалтә ҟазара, амедицинатә ҭагылазаашьа", — ҳәа аанацҳауеит апресс-маҵзура.

Аладатәи арратә округ апресс-маҵзура аинформациа ала, аррамаҵзура иахысуа рхыԥхьаӡара харҭәаахоит абҵарамза анҵәамҭанӡа.

Апресс-маҵзура иара убасгьы иазгәанаҭоит арратә комиссариатқәа иҟарҵаз заанаҵтәи ахәшьарақәа рыла, аррамаҵзура иахысырц иааиуа рҵаратә ҩаӡара 10%.рыла еиҳахеит ҳәа.

Апресс-маҵзураҟны адырра ҟарҵеит Аԥсны аррамаҵзура иахысраны иҟоу аҿар аԥхьатәи аамҭақәа рзы Адыгатәи арратә хәҭаҟны ишаанхо. Уаҟа урҭ ахысуеит иаԥхьатәиу арратә зыҟаҵара. Ирыдыркылоит арратә ҭоуба. Аԥснытәи арратә базахь ианааилак ашьҭахь аԥсихологцәа урҭ рморал-ԥсихологиатә ҭагылазаашьа ҭырҵаауеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0