Дырмит Гәлиа иҩны-музеи иазааигәаӡаны ахатәы ҩны амца акит

© Sputnik / Томас ТхайцукАҭыԥантәи афото
Аҭыԥантәи афото - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа ақалақь аҟны Дырмит Гәлиа иҩны-музеи иазааигәаӡаны ахатәыҩны амца акит.

АҞӘА, жьҭаара 16 — Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥшьаша, жьҭаара 15 рзы Гәлиа имҩала игылоу ахатәыҩны амца акит.

Амца ахы акит ахыбра актәи аихагылаҟны. Амцакра зыхҟьаз макьаназы аҭҵаара иаҿуп.

"Амца ахы анакыз аамҭазы сара аҩбатәи аихагылаҟны сыҟан убри азы изыхҟьаз ҳәа акгьы сыздырам", — лҳәеит аҩны аԥшәма Лиуба Агрԥҳа.

Абылра ахьыҟалаз ахь инеиит Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра амашьынақәеи аусзуҩцәеи, ацхыраара ласы, амилициа аусзуҩцәа.

"Адәахьы ҳандәылҵ ауп ианааба аҩны абылра ишаҿыз. Иаразнак аҭелқәа ҳрысит", — лҳәоит ахҭыс збаз Дырмит Гәлиа иҩны-музеи аусзуҩ Маиа Кәыҵниаԥҳа.

Аҭыԥахь иааиз амцарцәага машьынақәа ирылшеит сааҭыбжак ала амца аиқәыртәара.

Амцарцәаҩцәа ражәақәа рыла, амца иамҽханакны иҟан 30 квадрат ԥшьыркца рҟынӡа ахыбра.

© Sputnik / Томас ТхайцукФото с места события.
Фото с места события. - Sputnik Аҧсны
Фото с места события.
Ажәабжьқәа зегьы
0