Аԥсны ирыдыркылоит аҳәаанырцәтәи атәылауаа рзинтә статус азы азакәан

© Sputnik Томас ТхайцукПарламент.
Парламент. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Жәлар Реизара адепутат Дмитрии Гәынба ахҳәаа аиҭеит "Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны аҳәаанырцәтәи атәылауаа рзинтә статус азы" Азакәан апроект.

АҞӘА, жьҭаара 27, Sputnik Наала Аҩӡыԥҳа.т "Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны аҳәаанырцәтәи атәылауаа рзинтә статус азы" Азакәан адкылара хымԥадатәины иҟоуп  аҳәынҭқарреи атәымтәылауааи рыбжьара азинеиқәыршәара ахьыҟам инамаданы иҳәеит ҳкорреспондент  даниазҵаауаз Жәлар Реизара адепутат Дмитрии Гәынба.

"Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны иҟам азакәан ҳреспубликахь атәымтәылауаҩ ма атәылауаҩра змам ахаҿы арахь иаара, ара инхара ҳәаақәызҵо. Убри азоуп  ҳара абри аганахьала аусурақәа рымҩаԥгара ҳзаҿу", — иҳәеит адепутат.

"Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны аҳәаанырцәтәи атәылауаа рзинтә статус азы" азакәан иалшоит  атәымтәылауаа ареспубликаҟны анхареи арахь аареи, анхараз азин аиуреи, аус ауреи рзин аҭара ҳәа ҳаиҳәеит Дмитрии Гәынба.

"Арҭ апроцедурақәа зегьы азгәаҭоуп. Иалаҳкаауеит акатегориақәа – анхара азин змоу анхара азин змам ҳәа. азакәан ишьақәнарӷәӷәоит иҟоу Аԥҟара, аус зуа адунеижәларбжьаратә закәанқәа ирышьашәаланатәуеит. Азакәан аҟны зегь азыԥхьагәаҭахоит", — иҳәеит Гәынба.

Азакәан апроект аԥҟарақәа инарықәыршәаны атәымтәылауаҩ раԥхьа инаргылан анхараз азин иоурц хышықәса ареспублика аҵакырадгьыл аҟны дынхозароуп, уи азин иманы ҳәа азгәеиҭеит адепутат.

Иара убри аамҭазы аус адырулоит «Аԥсны Аҳәынҭқарра алалареи алҵреи рзы» азакәан апроектгьы.

"Урҭ иҳәаақәырҵоит  атәымтәылауаҩ изин аԥҟарақәа. атәылауаҩра аиура азакәан  араҟа ахцәажәара аҭахӡам", — азгәеиҭеит иара.

"Актәи аԥхьара ашьҭахь ҳара ажәадгалақәа ҳауит. Уажәы аус аура ҳаҿуп, иаарласнгьы ихҳаркәшоит. Сгәы иаанагоит аҩбатәи аԥхьарала иҳадаҳкылап ҳәа", — ациҵеит Гәынба.

"Аԥсны Аҳәынҭқарраҟны аҳәаанырцәтәи атәылауаа рзинтә статус азы" азакәан апроект аус адуларазы аусутә гәыԥ  аԥҵахеит 2012 шықәса рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0