Путин: алаинер аҭахаразы ахара зду ахьыҟазаалакгьы иҳаԥшаауеит

© Sputnik / Алексей Никольский / Амедиаҵәахырҭахь аиасраПрезидент России В.Путин. Архивное фото.
Президент России В.Путин. Архивное фото. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Урыстәыла Ахада иазгәеиҭеит ари ацәгьоура шыҿҳәарадоу. Иара инаҵшьны дазааҭгылеит урыстәылатәи алаинер аҭахара знапы алаку, изхараны иҟоу адунеи ахы-аҵыхәа, иахьыҟазаалак ишыԥшаахо.

АҞӘА, абҵара 17 — Sputnik. Урыстәылатәи алаинер А321 аҟны аԥжәара знапы алаку ахьыҟазаалакгьы иҳаԥшаауеит иҳәеит атәыла Ахада Владимир Путин.

Уаанӡа, Урыстәылатәи Афедерациа Афедералтә шәарҭадаратә маҵзура аиҳабы Александр Бортников аҳәамҭа ҟаиҵахьан аилахәыра "Когалымавиа" иатәыз алаинер зықәшәаз амашәыр зыхҟьаз атротилтә еиҟарарала кьылак аҟынӡа инаӡоу арԥжәага маҭәашьар атҟәацроуп ҳәа.

"Ҳара ҳуааԥсыра Синаи рҭархара – аԥсыҭбара рацәа зцу цәгьоуроуп. Ҳара ҳгәаҵа иҭаԥсоу ҳалаӷырӡқәа ҳарбом. Ҳзықәшәаз арыцҳарагьы ԥсраҽнынӡа иҳацзаауеит. Аха уи ацәгьоуцәа рыԥшаара иаԥырхаганы иҟам", — иҳәеит Владимир Путин, Синаи икаҳаз урыстәылатәи аҳаирплан аҭахара зыхҟьаз амзызқәа рыҭҵаара алкаақәа ирызкыз аилацәажәараҟны.

"Ҳара иҟалаз ахлымӡаах ҿҳәараданы иаҳшьоит, жәларык ауаа рҭахара знапы алаку зегьы ҳаԥшаанӡа. Ҳара урҭ ахьыҟазаалакгьы ҳрышьҭазаауеит иҳаԥшаанӡа. Иҳаԥшаауеит – рыхәҭагьы иақәҳаршәоит", — иҳәеит Путин.

Шарман-еш-Шеихынтәи Санкт-Петербургҟа зхы хаз, авиаеилахәыра "Когалымавиа" иатәыз алаинер Airbus A321 ҭахеит жьҭаара 31 рзы. Уаанӡа ари аҩыза арыцҳара ҟамлацызт урыстәылатәии асоветтәии авиациа аҭоурых аҟны. Аборт аҟны иҟан 217-ҩык апассаџьырцәеи 7-ҩык аекипаж алахәылацәеи. Аҳаирплан иҭаз зегьы ҭахеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0