Апрокуратура хада изакәанымкә апаспортқәа рыҭаразы аусӡбара хацнаркит

© Sputnik Апрокуратура хада
Апрокуратура хада - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ашьаус хацыркуп Қырҭтәыла ауааԥсыра изакәанымкәа, еидкыланы Аԥсны амилаҭтә зеиԥштәылауаҩтә паспортқәа ахьрырҭоз инамаданы.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 7 – Sputnik. Аԥсны Апрокуратура хада ашьаус хацнаркит Қырҭтәыла ауааԥсыра изакәанымкәа, еидкыланы Аԥсны амилаҭтә зеиԥштәылауаҩтә паспортқәа ахьрырҭоз инамаданы, Гал араион апаспорт-визатә маҵзура амаҵурауаа рганахьала.

Аԥсны Апрокуратура хада иҭнаҵааит Гал араион аҟны атәылауаҩтә паспортқәа рыҭара аиашара аҵаҵӷәәы.

Аҭҵаарақәа иаадырԥшит 2009 — 2013 ашықәсқәа рзы Гал араион апаспорт-визатә маҵзура Аусбарҭа рмаҵзуратә уалԥшьақәа азакәан еилаганы ишынарыгӡоз.

"Абри афакт аганахьала ихацыркуп ашьаус — ҩышықәса инаркны ԥшьышықәсанӡа аҭакра мамзаргьы шықәсык инаркны хышықәсанӡа иарбоу уск анапалакра ҟамло, азыԥхьагәазҭо", — аҳәоит Апрокуратура хада аҳәамҭаҟны.

Ашьаус хацыркуп Қырҭтәыла ауааԥсыра изакәанымкәа массала Аԥсны амилаҭтә зеиԥштәылауаҩтә паспортқәа ахьрырҭоз инамаданы.

Ажәабжьқәа зегьы
0