Арт-Маркет – 2015 агәыҳалалратә фонд "Кьараз" иацхраауеит

© Sputnik Анжелика БенияАрт-маркет аԥхын.
Арт-маркет аԥхын. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Арт-Маркет – 2015 мҩаԥысраны иҟоуп Аҟәа, Сергеи Багаԥшь ихьӡ зху аспорт Ахан аҟны ԥхынҷкәын 26-27 рзы.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 14 – Sputnik, Анжелика Бениаԥҳа. Арт-Маркет – 2015 мҩаԥысраны иҟоуп Аҟәа, Сергеи Багаԥшь ихьӡ зху аспорт Ахан аҟны ԥхынҷкәын 26-27 рзы, ҳәа ҳзаалыцҳаит ауаажәларратә еиҿкаара "РАРА" ахантәаҩы, асоциалтә реклама "Новый взгляд" афестиваль аԥҵаҩы Ксениа Ирисова-Багаԥшь.

Ксениа Ирисова иаҳзеиҭалҳәеит ашықәсҿыцазтәи Арт-Маркет – 2015 аӡбахә.

Агәыҳалалратә еиҿкаара "Кьараз" ахәыҷқәа ашкол ахь рышьҭра иацхраауеит

Ауснагӡатә ахалархәраз арахь иааԥхьоуп асахьаҭыхыҩцәа, адизаинерцәа, аколлекционерцәа, амузыкантцәа, апоетцәа, акәашацәа. Иахьазы арахь иаашьҭуп арзаҳалқәа 35.

Ашықәсҿыцазтәи Арт-Маркет аҟны иааухәар улшоит адизаинерцәеи аколлекционерцәеи рнапкымҭақәа, ацәыргақәҵа ахәаԥшра, амузыка азыӡырыҩра, акәашара.

"Уажәазы ҳара ҳзы зегь раасҭа ихадоу – аҩнтәи акафеқәа реизгароуп. Ҳара ишьаҭаҳаркуеит афатә азеиԥшқалақьтә маркет. Алагамҭаз аԥшьгарақәа рацәак ирацәамхаргьы, ҳақалақьуаа рҟазара аарԥшхоит", — лҳәеит Ксениа Ирисова-Багаԥшь.

Ҵыԥхи сынтәеи реиԥшымзаара ҳәа ишьоуп: ҵыԥх жәаа рзаҳал ыҟазар аҽалархәразы, сынтәа – ҩеижәи жәохә ыҟоуп. Арахь иалаԥхьаӡам аформат ҿыц – афатә Амаркет.

Лара убасгьы илҳәеит сынтәатәи Арт-Маркет агәыҳалалратә фонд "Кьараз" ацхыраара шанаҭо.

"Традициала Арт-Маркет асоциал ҟазшьа амоуп. Сынтәа ҳара иҳаӡбеит афонд "Кьараз" адгылара аҳҭарц" — лҳәеит Ирисова-Багаԥшь.

Санкт-Петербургынтәи иааԥхьоуп адиджеицәа Евгени Джекичи Никита Кикини.

Сынтәа Арт-Маркет – 2015 мҩаԥысраны иҟоуп Аҟәа, Сергеи Багаԥшь ихьӡ зху аспорт Ахан аҟны ԥхынҷкәын 26-27 рзы. Уи ахалархәразы арзаҳалқәа рыдыркылоит ԥхынҷкәын ҩеижәи ԥшьбанӡа.

Ажәабжьқәа зегьы
0