Хәҩык ахәыҷқәа иит ашықәс ҿыц ауха Аҟәатәи ахшараиурҭаҿы

© Sputnik / Игорь Зарембо / Амедиаҵәахырҭахь аиасраХәҩык ахәыҷқәа иит ашықәс ҿыц ауха Аҟәатәи ахшараиурҭаҿы
Хәҩык ахәыҷқәа иит ашықәс ҿыц ауха Аҟәатәи ахшараиурҭаҿы - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
2016 шықәсазы Аҟәатәи ахшараиурҭаҿы раԥхьатәи ахәҷы диит асааҭ фба рзы.

АҞӘА, ажьырныҳәа 1 – Sputnik Бадраҟ Аҩӡба. Хәҩык ахәыҷқәа иит ашықәс ҿыц ауха Аҟәатәи ахшараиурҭаҿы, лҳәеит акоординатор, акушер-гинеколог Амра Ҵәыџьԥҳа.

“Ашықәс ҿыц ацха асааҭ 12 ҟалаанӡа ԥшьҩык ахәыҷқәа иит, урҭ рахьтә хҩык ӡӷабцәоуп, аӡәы дыҷкәыноуп“, — ацылҵеит уи.

2016 шықәсазы Аҟәатәи ахшараиурҭаҿы раԥхьатәи ахәҷы диит асааҭ фба рзы.

“Ашықәс ҿыц азы раԥхьаӡа ииз ахәыҷы дыӡӷабуп, уи милаҭла дцигануп, Сиузанна лыхьӡырҵеит“, ацылҵеит Ҵәыџьԥҳа.

Амра Ҵәыџьԥҳа иааиз ашықәс ҿыц азы зегьы ирзеиӷьалшьеит, агәабзиара, аҭынчра, згәы бзиоу ахәыҷқәа рацәаны.

 

 

Ажәабжьқәа зегьы
0