Арҭ амшқәа рзы Уарча аҭыԥ змаз авариа ахҟьа-ԥҟьақәа дырҽеиуеит

© Фото : РУП "Черноморэнерго"Уарча ақыҭан иҟалаз амцакра.
Уарча ақыҭан иҟалаз амцакра. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аподстанциа "Уарча 10кВ" аҟны амцакра мзызны иамоуп афымцеинҟьара кьаҿ.

АҞӘА, ажьырныҳәа 16 – Sputnik, Наала Аҩӡыԥҳа. "Уарча 10кВ" аҟны иҟалаз авариа аԥыхразы АУН "Амшынеиқәафымцамч" аремонттә бригадақәа зегьы аусура иаҿуп. Аус руеит хынҩажәаҩык инареиҳаны азанаҭуаа, атехника ҷыда, ҳәа аанацзауеит анаплакы апресс-маҵзура.

Иҟалаз авариа анырра ду рнаҭеит иара иаҵанакуаз ахархәаҩцәа. Избанзар иара рымаҵ ауан Гәылрыԥшь араион абжеиҳара ауааԥсыра. Анаплакы адырра шыҟанҵо ала аусурақәа рхышәа-ҵышәа акыр идууп, аха анаплакы иалшо зегь ҟанаҵоит иаарласны иаԥнахырц азы.

"Иахьатәи аамҭазы ауааԥсыра егьырҭ аподстанциақәа рахь ииагоуп. Аха ақыҭақәа Ешқыҭ, Допақыҭ, Наа, Ганахлеба фымцада иаанханы иҟоуп. Уахь алашара анагара анаплакы анапхгаразы аԥыжәара аманы иҟоуп. Уажәазы иҳадаҳкылаз аӡбрақәа инарықәыршәаны зегьы иаарласны рҭыԥ иқәҵахап ҳәа агәыӷра ыҟоуп", ҳәа аанацҳауеит АУН "Амшынеиқәафымцамч".

Ажьырныҳәа 14 ауха "Уарча 10кВ" аҟны иҟалеит амцакра. Мзызс иамоуп афымцеинҟьара кьаҿ.

Ажәабжьқәа зегьы
0