Аладатәи арратә округ амедицинатә ҟәшақәа аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргоит

© Sputnik / Сергей Пятаков / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАладатәи арратә гәыԥ.
Аладатәи арратә гәыԥ. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аладатәи арратә округ амедицинатә ҟәшақәа аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргоит Аԥснытәи ашьхақәа рҟны.

АҞӘА, жәабран 18– Sputnik. Ахәра зауз ахьыԥшратә аррамаҵзурауаа адәы рықәгареи, иԥжәоу амашьынақәа рҭыгареи рзы атактика-ҷыдатә ҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит Аладатәи арратә округ амедицинатә ҟәшақәа. Абри атәы аанацҳаит Аладатәи арратә округ апресс-маҵзура.

"Аҽазыҟаҵаратә уснагӡатәқәа рыҽрыладырхәит 100-ҩык рҟынӡа арратә медикцәа, 10 рҟынӡа амедицинатә арратә техника, ацхыраара ласы амашьына", ҳәа азгәаҭоуп адырраҟны.

Апресс-маҵзура иҟанаҵаз адырраҟны иазгәаҭоуп аҽазыҟаҵарақәа ишалшо ала аибашьратә ҭагылазаашьа ианыршәаны ишымҩаԥгаз. Арратә медикцәа имҩаԥыргеит анорматив ҷыдақәа, иаԥырҵеит адәытә ҭагылазаашьаҟны ихьырԥшу аоперациақәа.

"Амобилтә дәытә госпиталь акомплекс азырхоуп аррамаҵзурауаа раԥхьатәи амедицинатә цхыраар рыҭара. Иара шьақәгылоуп аҿаҳәарҭа АП-2, ихәу аррамаҵзурауаа рзы апалаткақәа рыла", ҳәа аҳәоит адырраҭараҟны.

Аҽазыҟаҵарақәа раан ҷыдала иазхьаԥшын ааха зауыз рымаха-шьаха арӷәӷәаразы ахархәага ҿыцқәа ах рархәара. Аладатәи арратә округ амедмаҵзуҩцәа рҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуеит жәабранмза анҵәамҭанӡа.

Ажәабжьқәа зегьы
0