Анхара аус анԥсыршьагоу

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Абгархәықәтәи анхаҩы Геннади Арчелиа иажәақәа рыла аихаҳара аус аҿы ицәгьоу ҳәа акгьы ыҟаӡам, аамҭа уақәшәароуп. Аихаҳара знапы алаку ауаа реихаҳара аҟаҵашьа, аус адулашьа ахққәа рацәоуп.

Геннади Арчелиа еихаиҳауа ашәыр хкқәа рацәоуп: атама, аҵәа, ажь, аԥҳәаса, аца, аҳа, амжәа, абгыӡыр, ахәырма уҳәа ирацәаны.

Ашәыр хкқәа реихаҳарҭа аҭыԥ зегьы рыла еиҿкаазара ауп, кәтык, ласбак зымнеиуа иҟаҵатәуп, иара убас зегь реиҳа ихадоу адгьыл анаалозар ауп.

Геннади Арчелиа ибаҳчаҟны иааӡоит жә-хкык атама, бжь-хкык аҵәа, аа-хкык ажь.

Аихаҳара иазку аиҭаҳатә ааӡараз иагоит шықәсык, ианеихауҳа ашьҭахь ҩы-шықәса х-шықәса рыла иҵлахоит. Раԥхьатәи ашықәс иҿыухуа ашәыр хԥа-ԥшьба кьыла аҟынӡа инаӡоит. Ашәыр ҵлақәа напы рыдкаланы ибатәуп, иахымӡаарц азы. Атама аҵла ес-шықәса ихырҿҿалатәуп, аҵәа, аҳа ус иаҭахӡам.

© Sputnik / Томас ТхайцукГеннади Арчелиа есыҽны ибаҳчаҿы аус иуоит, ашәырҵлақәа напы рыдкыланы ибоит.
Аихаҳара апроцесс. - Sputnik Аҧсны
1/11
Геннади Арчелиа есыҽны ибаҳчаҿы аус иуоит, ашәырҵлақәа напы рыдкыланы ибоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАбгархықә ақыҭа адгьыл ианаало еиҳарак атама ауп.
Колировка фруктовых деревьев - Sputnik Аҧсны
2/11
Абгархықә ақыҭа адгьыл ианаало еиҳарак атама ауп.
© Sputnik / Томас ТхайцукАшәыр ҵлақәа напы рыдкаланы ибатәуп иахымӡаарц азы.
Аихаҳара апроцесс. - Sputnik Аҧсны
3/11
Ашәыр ҵлақәа напы рыдкаланы ибатәуп иахымӡаарц азы.
© Sputnik / Томас ТхайцукГеннади Арчелиа еихаиҳауа ашәыр хкқәа рацәоуп: атама, аҵәа, ажь, аԥҳәаса, аца, аҳа, амжәа, абгыӡыр, ахәырма уҳәа ирацәаны.
Аихаҳара апроцесс. - Sputnik Аҧсны
4/11
Геннади Арчелиа еихаиҳауа ашәыр хкқәа рацәоуп: атама, аҵәа, ажь, аԥҳәаса, аца, аҳа, амжәа, абгыӡыр, ахәырма уҳәа ирацәаны.
© Sputnik / Томас ТхайцукАихаҳара аус аҿы ицәгьоу ҳәа акгьы ыҟаӡам, аамҭа уақәшәароуп.
Аихаҳара апроцесс. - Sputnik Аҧсны
5/11
Аихаҳара аус аҿы ицәгьоу ҳәа акгьы ыҟаӡам, аамҭа уақәшәароуп.
© Sputnik / Томас ТхайцукГеннади Арчелиа 19 шықәса аихаҳара инапы алакуп, арҭ ашықәсқәа ирылагӡаны аԥышәа ду иоуит.
Аихаҳара апроцесс. - Sputnik Аҧсны
6/11
Геннади Арчелиа 19 шықәса аихаҳара инапы алакуп, арҭ ашықәсқәа ирылагӡаны аԥышәа ду иоуит.
© Sputnik / Томас ТхайцукАихаҳара иазку аиҭаҳатә ааӡараз иагоит шықәсык, ианеихауҳа ашьҭахь ҩы-шықәса х-шықәса рыла иҵлахоит.
Аихаҳара апроцесс. - Sputnik Аҧсны
7/11
Аихаҳара иазку аиҭаҳатә ааӡараз иагоит шықәсык, ианеихауҳа ашьҭахь ҩы-шықәса х-шықәса рыла иҵлахоит.
© Sputnik / Томас ТхайцукГеннади Арчелиа ибаҳчаҿы иааӡоит жә-хкык атама, бжь-хкык аҵәа, аа-хкык ажь.
Аихаҳара апроцесс. - Sputnik Аҧсны
8/11
Геннади Арчелиа ибаҳчаҿы иааӡоит жә-хкык атама, бжь-хкык аҵәа, аа-хкык ажь.
© Sputnik / Томас ТхайцукАнхаҩы гәахәарыла дзызнеиуа аус аџьабаа ӷәӷәа шацугьы ихы-иԥсы адкыланы данаҿу иқәымҿиар залшом.
Аихаҳара апроцесс. - Sputnik Аҧсны
9/11
Анхаҩы гәахәарыла дзызнеиуа аус аџьабаа ӷәӷәа шацугьы ихы-иԥсы адкыланы данаҿу иқәымҿиар залшом.
© Sputnik / Томас ТхайцукАҵлақәа ашәыр бзианы ирҿаларц азы ианаамҭоу ихырҿҿаалатәуп.
Аихаҳара апроцесс. - Sputnik Аҧсны
10/11
Аҵлақәа ашәыр бзианы ирҿаларц азы ианаамҭоу ихырҿҿаалатәуп.
© Sputnik / Томас ҬҳаиҵыкәАшәыр хкқәа реихаҳарҭа аҭыԥ зегьы рыла еиҿкаазара ауп, кәтык ласбак зымнеиуа иҟаҵатәуп, иара убас зегь реиҳа ихадоу адгьыл анаалозар ауп.
Аихаҳара апроцесс. - Sputnik Аҧсны
11/11
Ашәыр хкқәа реихаҳарҭа аҭыԥ зегьы рыла еиҿкаазара ауп, кәтык ласбак зымнеиуа иҟаҵатәуп, иара убас зегь реиҳа ихадоу адгьыл анаалозар ауп.
Ажәабжьқәа зегьы
0