Ҳаџьымба: атәымтәылауаа анхарҭақәа раархәара амаршәа кны иазнеитәуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАтәыла Ахада Рауль Ҳаџьымба.
Атәыла Ахада Рауль Ҳаџьымба. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аԥсны анапхгара аус зуа азакәанқәа ирықәыршәан аус ауеит, аполитикатә еилахәаахәҭрагьы аҭаԥ амамзароуп ҳәа иазгәанаҭоит. Абри атәы аҳәоит атәыла Ахада иҳәамҭаҟны.

АҞӘА, мшаԥымза 21 – Sputnik. Атәымтәылауаа анхарҭақәа раархәара амаршәа кны иазнеитәуп, аҳәоит атәыла Ахада иофициалтә саит аҟны ицәыргоу аҳәамҭаҟны.

"Еиуеиԥшым аҭоурыхтә мзызқәа ирыхҟьаны ари азҵаара ҳтәылауаа иҵару аинтерес рызцәырнагоит. Иҟоуп иобиективу ашәарақәа. Урҭ рҭак ҟаҵатәуп иарбанызаалак ӡбарак удукылаанӡа. Абасала, ари аҩыза азҵаара унадыххыланы аӡбра акәымкәа акыр амаршәа кны, апрофессионалтә ҟазшьа аҭаны иазнеитәуп, ҳмилаҭтә интересқәа ирықәшәо иахәаԥштәуп", ҳәа аҳәоит аҳәамҭаҟны.

Атәыла Ахада игәаанагарала ари азҵаара аҵыхәтәантәи аамҭақәа рзы аполитикатә азшьа арҭо иалагеит. Асеиԥш азнеиразы иарбанызаалак ҵаҵӷәык ыҟан иҟам, ҳәа ишьоит атәыла Ахада.

Бганба: Шамба азакәан апроект шьҭахьҟа иргьыжьит

"Иахьатәи аамҭазы Аԥсны азакәанԥҵара азин ҟанаҵом атәымтәылауаа анхарҭақәа раархәара. Нас иарбан иаанкылатәуп ҳәа ззырҳәо усеиԥш азин ҟазҵо азакәан ыҟамзар?"

Атәыла анапхгара азакәан иқәныҟәаны аус руеит, убри азы ари азҵаара аҵыхәтәантәи аамҭақәа рзы аполитикатә азшьа арҭо иахьалагаз иашам. Асеиԥш азнеиразы иарбанызаалак ҵаҵӷәык ыҟан иҟам ҳәа ишьоит атәыла Ахада.

Мшаԥымза 18 рзы Апарламент адепутатцәа абри азҵааразы изаамҭанытәим асессиа амҩаԥгара мап ацәыркит. Апарламент аиҳабы Валери Бганба Апарламент аԥхьа еизаз иреиҳәеит адепутат Сергеи Шамба азакәан апроект шьҭахьҟа иргьыжьит ҳәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0