Аԥсны атәылауаа ԥшьымш аԥсшьара рымоуп

CC0 / / Календарь
Календарь - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аминистрцәа Реилазаара Ақәҵарала лаҵарамза раԥхьатәи ах-мшык ԥсшьарамшны иԥхьаӡоуп.

АҞӘА, мшаԥымза 28— Sputnik. Аԥсны атәылауаа иааиуа амчыбжь азы аԥсшьарамш ауқәа рзыԥшуп. Абри атәы аҳәоит Аминистрцәа Реилазаара Ақәҵараҟны.

Аныҳәатә мшқәа, Амшаԥи Аџьа амшныҳәеи реиқәшәара инамаданы лаҵарамза 1, 2, 3 усуратә мшқәам ҳәа ишьақәыргылоуп.

Аминистрцәа Реилазаара Ақәҵара инақәыршәаны мшаԥымза 30 усуратә мшым, лаҵарамза 1, 2, 3 иусуратәым ныҳәатә мшқәоуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0