Амцаԥшьхәаҷа рҳәынҷоит

© flickr.comАмцаԥшьхәаҷа.
Амцаԥшьхәаҷа. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аферомонтә каҭақәа аекологцәа рзы иалдыршоит ашыц ахимиатә хәышәтәраз аҿҳәарақәа ралкаара.

АҞӘА, мшаԥымза 29 – Sputnik, Наала Аҩӡыԥҳа. Ареспублика ашыцра иахьаҵанакуа иргылахоит ҩнҩажәижәаба каҭа, иҳәеит аинтервиу ҳаҭо Аекологиеи аԥсабарахьчареи рзы Аҳәынҭеилакы ахантәаҩы Савели Ҷыҭанаа.

Амцаԥшьхәаҷа ишаҿагылац иаҿагылоуп

Швеицариатәи аентомолог Марк Кенис, Аахыҵ Кавказ иҟоу евроеидгыла ахаҭарнак ҷыда Иофис ацхыраарала Аҳәынҭеилакахьы иааишьҭит арҭ акаҭақәа.

Ҷыҭанаа иажәақәа рыла жәохә каҭа Аԥсны аекологиа Аинститут иаҭоуп, Пицундеи Шәқәырчеи иргылахарц азы.

Аекологиа аинститут адиректор Роман Дбар иҳәеит акаҭақәа амцаԥшьхәаҷа ахыԥхьаӡара аилкаара ишазырхо.

Уи адагьы акаҭақәа иалдыршоит амцаԥшьхәаҷа акәтаӷьқәа аныхнаҵо аамҭа аилкаара. Арҭ адыррақәа ашыц ахимиатә усадулара дырманшәалоит.

"Ашыц ҳара ҳҟны иахьазҳауа аҵакыра рацәоуп, амшын ахыхь 1800 метра рҟынӡа иазҳауеит. Еиуеиԥшым аклиматтә зонақәа аҵанакуеит убри азы амцаԥшьхәаҷа акәтаӷь аныхнаҵои ахәаҷақәа ангәылҵуа аамҭеи еиуеиԥшым. Афермонтә каҭақәа аинформациа харҭәаа ҳарҭоит", — иҳәеит аҵарауаҩ.

Савели Ҷыҭанаа иажәақәа рыла акаҭақәа ргылахоит Бзыԥи Гәымсҭеи реиҩхаақәа рҟны, Каман, АҟәаГЕС, Тҟәарчал араионқәа рҟны.

Амцаԥшьхәаҷа Аԥсныҟа иқәнагалеит Шәачатәи аолимпиада аан.

Ашыц колхидатәи мамзаргьы кавказтәи фышә шықәса рҟынӡа нызҵуа ҵлажәлоуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0