Аԥсуа мандаринақәа апластикқәа ирҭарҵалоит

© Sputnik Владимир БегуновАԥсуа мандаринақәа апластикқәа ирҭарҵалоит.
Аԥсуа мандаринақәа апластикқәа ирҭарҵалоит. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Апластиктә иашьыкқәа рҭыжьразы амыруга ҿыцқәа атәыла Ахада идырбеит Гәылрыԥшьтәи ақыҭанхамҩатә наплакы "Софиа" анапхгара.

ГӘЫЛРЫԤШЬ, лаҵарамза 6— Sputnik, Владимир Бегунов. Апластиктә иашьыкқәа рҭыжьразы амыруга ҿыцқәа атәыла Ахада идырбеит Гәылрыԥшьтәи ақыҭанхамҩатә наплакы "Софиа" анапхгара. Амыруга ахәԥса 22 миллион мааҭ артәоит.

"Ари аҳәынҭқарреи абизнеси русеицура иаҿырԥш бзиоуп. Ҳара ҳазыхиоуп атехнологиа ҿыцқәа зхы иазырхәо рыцхыраара", — иҳәеит Ҳаџьымба.

Анаплакы уаанӡатәи анапхгаҩы, уажәы Апарламент адепутат Саид Ҳаразиеи уажәтәи адиректор Вахтанг Ԥачлиеи атәыла Ахада изеиҭарҳәеит амыруга ашьақәгылашьа атәы.

"Иахьатәи аамҭазы аалыҵ ада иара аиҿкаашьагьы убла хнакуазароуп", — иҳәеит Ҳаразиа.

Анаплакы "Софиа" уаанӡа Илич ихьӡ зхыз цитрустә совнхаран. Асовет аамҭақәа рзы 200 рҟынӡа гектар аҵанакуан. Уажәы уи ахышәа-ҵышәа акыр еиҵоуп, аалыҵгьы иара убас.

Ажәабжьқәа зегьы
0