Ҳаџьымба адҵа ҟаиҵеит ақәаршҩы ахҟьа-ԥҟьақәа иаарласны иаԥырырхырц

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба
Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АҶА аусзуҩцәа аусурақәа ирҿуп. Амчқәа зегьы азырхоуп аԥсабаратә рыцҳара ахҟьа-ԥҟьақәа раԥыхра.

АҞӘА, нанҳәа 4 – Sputnik. Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра анапы ианиҵеит излалшо ала иаарласны иахатәи ақәаршҩы ашьҭамҭа дрыцқьарц. Абри атәы аанацҳауеит Ахада ипресс-маҵзура.

"АҶА аусзуҩцәа аусурақәа ирҿуп. Амчқәа зегьы рзырхоуп Аҟәа ақалақьи Аҟәа араиони. Сааҭқәак рыла иалыршахеит амҩа хадақәа реиҳарак ррыцқьара. Реиҳа иуадаҩу ҭыԥны иҟоуп Лакобеи Коӷониеи рымҩақәа. Ҭыԥқәак рҟны акаҭран ықәыӡәӡәаауп. Аҩада Ешыра иахьаҵанакуа ахаҳә леиит. Уажәазы уа автомашьынақәа рныҟәара еиҭахацыркуп. АҶА, акоммуналтә маҵзурақәа амҩақәа ррыцқьара иаҿуп", ҳәа аҳәоит апресс-маҵзура аацҳамҭаҟны.

Нанҳәа 3 — 4 рзы иҟалаз амшцәгьа иахҟьаны аӡиасқәа жәпакы хыҵит. Ареспублика амҩақәа ҿыӡәӡәаауп. Ацентртә трассаҟны илеиз ахаҳә аныҟәара аруадаҩит. Уи уажәы ирыцқьоуп. Ауаа рыҩнқәа аӡқәа рыҩналеит, амҩақәа ӡыла иҭәуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0