Аԥыза-министр аусуратә еилацәажәара мҩаԥигеит

© Sputnik Томас ТхайцукБеслан Барцыц
Беслан Барцыц - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥыза-министр Беслан Барцыц аҳҭнықалақь Ахадара алархәны аусуратә еилацәажәара мҩаԥигеит аԥсабаратә рыцҳара аҭышәныртәалара инадҳәаланы.

АҞӘА, нанҳәа 11 – Sputnik, Роберт Џьопуа. Ааигәа аҭыԥ змаз аԥсабаратә рыцҳара ашьҭахь ақалақь ишалшо ала иаарласны ирыцқьатәуп, иҳәеит аусутә еилацәажәараан Аԥыза-министр Беслан Барцыц.

"Амчқәа зегьы еизганы ақалақь амҩадуқәа рыцқьатәуп. Аусура иалагатәуп уаҵәыҵәҟьа. Амчыбжь анҵәамҭазы ақалақь рыцқьатәуп", — иҳәеит Барцыц.

Ари аҩыза аҭагылазаашьа ԥхьаҟазы иҟамларц азы иара адҵа ҟаиҵеит аӡышьҭрақәа дрыцқьарц.

"Ас иабанӡаҟазаауеи? Ауаа аԥхасҭа роуит ҳәа еснагь ҳаизалома. Иаҳа еиӷьми ақалақь аӡы аҵазҵо аӡиасқәа, аӡцарҭақәа, аканализациақәа ррыцқьара заанаҵы имҩаԥаагар. Ахарџьԥса абри аан ирацәазаргьы, аԥхасҭа еиҳа еиҵахоит", — иҳәеит Аԥыза-министр.

Нанҳәа 3 — 4 рзы аҟәа амшцәгьа иахҟьаны аӡиас маҷқәа жәпакы рыҭрақәа ирҭыҵны ақалақь иалалеит. Еиԥҟьеит ақалақь фымцалеи ӡылеи аиқәыршәара.

Ажәабжьқәа зегьы
0