ААУ аҟны аԥышәарақәа цәыббрабжанӡа ирнахоит

© Sputnik Бадрак АвидзбаААУ аҟны аԥышәарақәа
ААУ аҟны аԥышәарақәа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет аректор Алеко Гәарамиа Sputnik иазеиҭеиҳәеит аҵараиурҭа аҭалараз аԥышәарақәа шцо атәы.

АҞӘА, нанҳәа 19 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет аректор Алеко Гәарамиа Sputnik иазеиҭеиҳәеит аҵараиурҭа аҭалараз аԥышәарақәа шцо атәы. Аԥышәарақәа ирнахоуп цәыббра абжаранӡа, иҳәеит аректор.

"Астудентцәа еиуеиԥшым азанааҭқәа рҟны рзымхара инамаданы ҳара абитуриентцәа аԥышәара аҭиразы аамҭа еиҳа раҳҭеит. Цәыббра абжазы уи апроцесс хыркәшахоит. Уажәазы иҳадаҳкылаз аԥышәарақәа реихшьаалақәа ҟаҳҵоит", — иҳәеит иара.

Алагарҭатә ԥышәарақәа раамҭа ацҵараз аӡбра рыдыркылеит, избанзар сынтәа абитуриентцәа рхыԥхьаӡара уаанӡатәи ашықәсқәа раасҭа еиҵоуп, иҳәеит Гәарамиа.

Алеко Гәарамиа иара убасгьы иазгәеиҭеит Гал араион аҟынтәи абитуриентцәа рганахьала апроблемақәа шыҟоу.

"Аурыс бызшәазы аԥышәарақәа акыр ибааԥсны ирҭиит. Иара убасгьы аҭоурых азы апроблемақәа рымоуп. Дара аҽа программак алоуп аҭоурых шырҵоз", — иҳәоит аректор.

Аректор ишиҳәаз ала ААУ ихымԥадатәиу аҩаӡара еиҵаны адыррақәа змоу абитуриентцәа аҭалара рылшом.

Ажәабжьқәа зегьы
0