Риҵатәи апарки Афонтәи аҳаԥи акомиссиа ҷыда игәанаҭоит

© Sputnik Владимир БегуновРиҵатәи апарки Афонтәи аҳаԥи акомиссиа ҷыда игәанаҭоит
Риҵатәи апарки Афонтәи аҳаԥи акомиссиа ҷыда игәанаҭоит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Ахада инапы аҵаиҩит Ақәҵара уи инақәыршәаны Риҵатәи ареликттә парки Афон ҿыцтәи аҳаԥи егьырҭ атуристтә обиектқәеи ргәаҭаразы акомиссиа ҷыда алххоит.

АҞӘА, нанҳәа 24 — Sputnik. Акомиссиа иахықәкуп атуробиектқәа рҟны ирмаӡоу аԥареикәыршара аарԥшра. Абри атәы аанацҳауеит атәыла Ахада иофициалтә саит.

Акомиссиа напхгара аиҭоит атәыла Ахада Иусбарҭа анапхгаҩы ихаҭыԥуаҩ Адгәыр Лышәба. Акомиссиа аилазаара иалалоит ашәахтәқәеи аизгақәеи рминистр ихаҭыԥуаҩ, акурортқәеи атуризми рзы аминистр ихаҭыԥуаҩ, Ахада Иусбарҭа аусзуҩцәа.

"Акомиссиа аусура уажәоуп ианхацнаркыз, убри азы алкаақәа рылацәажәара макьаназы изаацәоуп", — иҳәоит Адгәыр Лышәба.

Ажәабжьқәа зегьы
0