Гәымсҭа ацҳа ҿыц хҵахоит

© Sputnik / Илона ХварцкияАҭыԥантәи афото.
Аҭыԥантәи афото. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҳәынҭқарратә еилакы "Аԥсныргылара" адиректор хада Игор Казанба ишазгәеиҭо ала, ацҳа ахҵара аамҭала ҩышықәса рҟынӡа аҭаххоит

АҞӘА, цәыббра 5 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аҳәынҭқарратә еилакы "Аԥсныргылара" адиректор хада Игор Казанба ишазгәеиҭо ала ацҳа ахҵара аамҭала ҩышықәса рҟынӡа аҭаххоит.

"Аҩбатәи ацҳа хымԥадатәиуп избанзар, ажәытәтәи ацҳа атехникатә лшарақәа ԥкуп", — иҳәеит иара.

Казанба иазгәеиҭеит ацҳа ҿыц ишалнаршо ажәытә цҳа акапиталтә реконструкциа азура.

"Ԥхьаҟа аҳҭнықалақь алҵра мҩаԥгахалоит ажәытә цҳа иқәсны, ақалақь алалара мҩаԥгахалоит ацҳа ҿыц ала. Апроекттә усурақәа нап рылаҳкхьеит, урҭ сынтәа ирхиахоит. Аԥаразоужьра ҟалар, аргылара ҳалагарц ҳагәҭакуп", — иҳәеит иара.

Игор Казанба иажәақәа рыла аусурақәа ҩышықәсаҟа ирыдхалоит. Ацҳа ҿыц аинвесттә программа иаҵаркуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0