Цаава: аԥхасҭа зауз акомпенсациа рыҭахоит

© Sputnik Томас ТхайцукЛаша Цаава.
Лаша Цаава. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Нанҳәа 3 - 4 рзы аҭыԥ змаз аӡхыҵра атәы иалацәажәеит нанҳәа 8 рзы Аҟәа, Аԥсны анапакыҩцәа рассоциациа аԥшьгарала.

АҞӘА, цәыббра 9 — Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Нанҳәа 3 — 4 рзы аҭыԥ змаз аӡхыҵра атәы иалацәажәеит нанҳәа 8 рзы Аҟәа, Аԥсны анапакыҩцәа рассоциациа аԥшьгарала. Амшцәгьа иахҟьаны аԥхасҭа зауз акомпенсациақәа рыҭахоит иҳәеит Аԥсны Аминистрцәа Реиазаара азинтә ҟәша аиҳабы Лаша Цаава.

"Афинансқәа рминистрра анапы ианҵоуп ишалшо ала ирласны акомпенсациақәа ршәара иалагарацы. Аӡынра ааигәахоит, ҳаргьы иҟаҳҵаша лассы напаҳаркыроуп", — иҳәеит иара.

Иаԥҵоуп аусутә гәыԥ, имҩаԥгоуп аилацәажәарақәа.

"Сынтәи изныкымкәа аԥсабаратә рыцҳарақәа ааха ҳарҭеит. Ҳаагарҭақәагьы уадаҩуп. Аха ишәасҳәарц сҭахуп мышкгьы шымцац абри азҵаара ҳаламцәажәакәа", — иҳәеит иара.

Аҟәа амшцәгьа ӷәӷәа ҟалеит нанҳәа 3 — 4 рзы, ақаақьуаагьы аԥхасҭа рацәа анаҭеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0