ЕАШ (США) Ҟрымтәи алхрақәа азханаҵом

© Sputnik / Наталья Селиверстова / Амедиаҵәахырҭахь аиасраЕАШ.
ЕАШ. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ҟрым алхрақәа Аҳәынҭқарратә Думахь имҩаԥанагеит раԥхьаӡа акәны. Ара еиҿкаан аокругқәа хԥа. Алхрақәа рхы рыладырхәыр рылшоит 1,8 миллионҩык алхыҩцәа.

АҞӘА, цәыббра 19 – Sputnik. ЕАШ (США) Ҟрым имҩаԥысраны иҟоу алхрақәа рылҵшәақәа разхаҵара иақәшаҳаҭым. Абри атәы аҳәоит Аҳәынҭдепартамент аҳәамҭаҟны.

"Еиду Америкатәи Аштатқәа Урыстәылатәи Аҳәынҭқарратә Думахь алхрақәа зиндоуп ҳәа иазыԥхьаӡаны рылҵшәақәа азхарҵом. ҟрым аганахьалла ҳара ҳпозициа еилкаауп: Ҟрым Украина иахәҭакуп. асанкциақәагьы еиҭакра рықәым Урыстәыла Ҟрым хыннарҳәаанӡа" ҳә", аҳәоит аҳәамҭаҟны.

Ҟрым ахрақәа Аҳәынҭқарратә Думахь имҩаԥанагоит раԥхьаӡа акәны. Ара еиҿкаауп аокругқәа хԥа. алхрақәа рхы рыладырхәыр рылшоит 1,8 миллионҩык алхыҩцәа.

Ҟрым Урыстәыла иахәҭакхеит 2014 шықәса хәажәкырамзазы имҩаԥгаз ареферендум ашьҭахь. Ареферендум аҟны Ҟрым ауааԥсыра 96,77% Севастополь ауааԥсыра 95,6% рыбжьы рҭиит Урыстәылла адларазы.

Ажәабжьқәа зегьы
0