"Ԥсра зқәым аполк" аныҟәараан хатәгәаԥхарала еибашьуаз рфотосахьақәа мҩаԥыргоит

© Sputnik / Томас Тхайцук"Аибашьра иалахәыз аҳәса-аинвалидцәа Рассоциациа" ахантәаҩы Лариса Ҭарԥҳа.
Аибашьра иалахәыз аҳәса-аинвалидцәа Рассоциациа ахантәаҩы Лариса Ҭарԥҳа. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Sputnik Аԥсны имҩаԥысит акциа "Ҳаҧсадгьыл зхы ақәызҵаз" аиҿкааҩцәа рпресс-конференциа. Акциа азкуп Аԥсны жәлар Рџьынџьтәылатә еибашьраан иргаз аиааира ду.

АҞӘА, цәыббра 23 – Sputnik, Рада Ажьиԥҳа. "Ԥсра зқәым аполк" аныҟәараан хатәгәаԥхарала еибашьуаз рфотосахьақәа мҩаԥыргоит. Уажәазы уахь инагоуп 120 фотосахьа лҳәеит "Аибашьра иалахәыз аҳәса-аинвалидцәа Рассоциациа" ахантәаҩы Лариса Ҭарԥҳа Sputnik Аԥсны аҟны имҩаԥысыз акциа "Ҳаҧсадгьыл зхы ақәызҵаз" аиҿкааҩцәа рпресс-конференциаҟны.

"Ҳаибашьцәа рфотосахьақәа инарываргыланы ицәыргақәҵахоит Аԥсныҟа хатәгәаԥхарала иааны еибашьуаз рфотосахьақәагьы. Аԥсны зхы ақәызҵаз 120-ҩык рфотосахьақәа архивқәа рҟны иԥшаауп", — лҳәеит Ҭарԥҳа.

Лара иазылыԥхьаӡоит хатәгәаԥхарала еибашьуаз рлагала хәшьарак аҭара уадаҩуп ҳәа.

"Ҳара ҳаҷкәынцәа Рыԥсадгьыл рхы ақәырҵон, аха аҽа дгьылк аҟынтәи ара иааны ҳаԥсадгьыл ҳацзыхьчаз, уи зхы ақәызҵаз наӡаӡа хашҭра рықәымзароуп", — лҳәоит Ҭарԥҳа.

Цәыббра 30 рзы, Аиааира амшныҳәа 23 шықәса анахыҵуа Аҟәа имҩаԥысраны иҟоуп акциа "Ҳаҧсадгьыл зхы ақәызҵаз". 2000-ҩык инареиҳаны Аԥсны зхы ақәызҵаз рфотосахьақәа рыманы Аҟәатәи амҩадуқәа ирнысуеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0