Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Аспектакль "Амҳаџьырра" апремиера мҩаԥысуеит цәыббра 28 аҽны

© Sputnik / Томас ТхайцукРоман Сабуа
Роман Сабуа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Цәыббра 28 аҽны, Самсон Чанба ихьӡ зху Аԥсуа драматә театр аҟны, арежиссиор Алхас Шамба икәыргыламҭа "Амҳаџьырра" апремиера мҩаԥысраны иҟоуп.

Роман Сабуа иажәақәа рыла аспекталь аҽазыҟаҵара напы адаркит шықәсы бжак уажәаԥхьа. Аспектакль иалахуп аԥсуа драматә театр актиорцәа жәаф-ҩык. Ахархәара змоу адекорациақәа аҭоурых аадырԥшуеит.

"Хра злоу ахҭысқәа": Самсон Чанба ихьӡ зху Аԥсуа драматә театр актиор Роман Сабуа арежиссиор Алхас Шамба икәыргыламҭа "Амҳаџьырра" далацәажәеит.

"Сгәаанагарала, даара иманшәаланы иҟоуп ҳдекорациақәа. Ирацәамкәаны, иаҳәо рацәаны, аҭоурых аанарԥшуа. Инҭкааны иаанарԥшуеит ҳажәлар ахьынхоз аҭыԥқәа зеиԥшраз усҟан. Символтә ҟазшьала акәзаргьы аишәа, аҟәардә ус рацәак ҳазгагамкәа, ус символ ҳасабла, аха аилкаареи, анырреи унаҭаратәы иҟаҵоуп адекорациақәа. Актиортә еилазаара атәы ҳҳәозар, иалаху актиорцәа рхыԥхьаӡара жәаф-ҩык рҟынӡа ыҟоуп, абжьаратә абиԥара реиԥш, аҿарацәагьы ҳалагылоуп", — ҳәа иҳәеит актиор.

Роман Сабуа иҿцәажәара шәаԥхьар ҟалоит абра

Роман Сабуа иазгәеиҭеит ари аспектакль аԥсуа драматә сценаҟны ԥшьынтә ишықәдыргылахьоу.


Ажәабжьқәа зегьы
0