Ақыҭанхамҩатә иармарка Аҟәа иаартхоит

© Sputnik / Томас ТхайцукАџьармыкьа
Аџьармыкьа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
ПРООН адгыларалеи Аҟәа ақалақь Ахадара ацхыраареи рыла Аԥсны аҳәсақәа рассоциациа Аҟәа, жьҭаара 15 рзы имҩаԥнагараны иҟоуп ақыҭанхамҩатә иармарка.

АҞӘА, жьҭаара 10 – Sputnik. Рада Ажьиԥҳа. Ақыҭанхамҩа аусзуҩцәа рзы аҭира апроблемоуп ипроблеманы иҟоу, ҳәа ҳалҳәеит Аԥсны аҳәсақәа Рассоциациа ахантәаҩы Наҭелла Акаԥҳа.

"Ишдыру еиԥш ақалақьтә џьармыкьақәа рҟны аиҳарак ихәаахәҭуа аиҭарсыҩцәа роуп. Анхаҩцәа уахь рнеира уадаҩуп, насгьы ақыҭаҟынтәи аалыҵ аагарагьы рзымариам. Адунеи атәылақәа жәпакы рҟны иҟоуп атрадициа – ақыҭанхамҩатә иармаркақәа рымш. ПРООН адгыларалеи Аҟәа ақалақь Ахадара ацхыраареи рыла Аԥсны аҳәсақәа рассоциациа Аҟәа, жьҭаара 15 рзы имҩаԥаагараны ҳаҟоуп ақыҭанхамҩатә иармарка", — лҳәеит Акаԥҳа.

Наҭелла Акаԥҳа лажәақәа рыла аиармарка мҩаԥысраны иҟоуп аплатформа "Гәма" аҟны (10.00-15.00 мск). Ақыҭауаа рзы аалыҵ аагара рзымариахарц атранспорт ықәыргылахоит ҳәа азгәалҭеит Акаԥҳа.

Лара иазгәалҭеит дшеигәыӷуа аиармарка традициак еиԥш ԥхьаҟагьы имҩаԥгахалап ҳәа.

"Аиармарка аҽны араҟа иҟалоит амузыкатә қәгыларақәа, ахәыҷтәы кәашаратә ансамбль ықәгылоит, амилаҭтә музыка ықәыҩлоит абри аҭыԥ. Агәра згар сҭахуп аиармарка амҩаԥгара традициатәхап ҳәа", — дцәажәоит Наҭелла Акаԥҳа.

Аҟәа, жьҭаара 15 рзы имҩаԥаагараны ҳаҟоуп ақыҭанхамҩатә иармарка

Ажәабжьқәа зегьы
0