Асанитартә ҳақьым: аимҳәа иахәо алаҵа заҵәык ауп

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны асанитартә ҳақьым хада Владимир Берулаа апресс-конференциа мҩаԥигеит
Аԥсны асанитартә ҳақьым хада Владимир Берулаа апресс-конференциа мҩаԥигеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Абҵарамза инаркны ареспублика амедицинатә усҳәарҭақәа рҟны иҟалоит алаҵақәа рыҟаҵара, иҳәеит Аԥсны асанитартә ҳақьым хада Владимир Берулаа апресс-конференциаҟны аԥшьаша, жьҭаара 20 рзы.

АҞӘА, жьҭаара 20 – Sputnik, Роберт Џьопуа. Аимҳәа иаҿагылоу алаҵа иалшоит имырхьааӡакәа асезонтә епидемиа ахыгара иҳәеит Sputnik Аԥсны аҟны имҩаԥгаз апресс-конференциаҟны Аԥсны асанитартә ҳақьым хада Владимир Берулаа.

"Аимҳәа умыхьырц азы алаҵа ҟауҵароуп. Алаҵақәа рхархәарала ҳара ацәырԥшӡа, аимҳәаршәаа, абҷы уҳәа ачымазарақәа ҳариааиит", — иҳәеит Берулаа.

Аԥсны аформациатә Усбарҭа аиҳабы Ахра Аџьба иазгәеиҭеит ареспубликаҟны ишаахәо 40 000 вакцина "Гриппол". Иара убасгьы иҳәеит авакцина ареспублика амедицинатә усҳәарҭақәа рзы еихшахоит.

"Асезон аҽазырхиара ҳахьӡоит. Изҭаху ирзыҟаҳҵалоит алаҵа, изҭахым – иҭахым. Иара убасгьы ҳара иҳагәҭакуп авирус иаҿагыло ахәшәқәа рыла аҽеиқәыршәара. Алаҵаҟаҵара ҳалагоит абҵарамза аҩбатәи азыбжа инаркны", — иҳәеит Аџьба.

Иара иазгәеиҭеит алаҵа змоу ауаа риммунитет шықәсык ишаанхо.

Владимир берулаа иазгәеиҭеит алаҵа еиҳарак изҭаху ахәыҷқәеи 65 шықәса ирҭысхьоуи шракәу. Ахәыҷқәа алаҵа рылоуҵар алшоит фымз ирҭысыр.

Ачымазара еиҳарак ирылаҵәоит ажьырныҳәа инаркны хәажәкырамзанӡа. Алаҵа адагьы учмазаҩымхарц азы ашәыр, авитаминқәа удукылалароуп, аҳауа цқьаҟны уныҟәалароуп, ауада аԥша ҩнаурслароуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0