Даур Ақаҩба абҵарамзазы Москваҟа дцоит

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны Адәныҟатәи аусқәа рминистр Даур Ақаҩба
Аԥсны Адәныҟатәи аусқәа рминистр Даур Ақаҩба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Москва, адәныҟатәи аусқәа рминистррақәа рнапхгаҩцәа рыбжьара имҩаԥысраны иҟоуп ҩ-ганктәи аизыҟазаашьақәа рызҵаарақәеи Аԥсны жәларбжьаратәи апозициақәа рырӷәӷәареи ирызку агәаанагарақәа реимдаразы аиԥылара.

АҞӘА, жьҭаара 28 — Sputnik. Аԥсны Адәныҟатәи аусқәа рминистр Даур Ақаҩба Москваҟа дцараны дыҟоуп абҵара 2-4 рзы. Абри атәы аалыцҳаит Урыстәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра ахаҭарнак Мариа Захарова.

"Урыстәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистр Сергеи Лаврови иареи реиԥыларазы Аԥсны Адәныҟатәи аусқәа рминистр Даур Ақаҩба Москваҟа даараны дыҟоуп абҵара 2-4 рзы", — лҳәеит адипломат Москва имҩаԥылгаз абрифинг аҟны.

Лара лажәақәа рыла абҵара 3 рзы имҩаԥысраны иҟоу аиԥылараҿ ргәаанагарақәа еибырҳәараны иҟоуп амшхәаԥштә азҵаарақәа рыла ҩ-ганктәи аизыҟазаашьақәа рызҵаарақәеи Аԥсны жәларбжьаратәи апозициақәа рырӷәӷәареи рганахьала.

Ажәабжьқәа зегьы
0