Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Шьынқәба: амҩатә машәырқәа зыхҟьо арыжәтәи анаркотикқәеи роуп

© SputnikАбыргцәа рхеилак аиҳабы Аполлон Шьынқәба
Абыргцәа рхеилак аиҳабы Аполлон Шьынқәба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны абыргцәа рхеилак ахантәаҩы Аполлон Шьынқәба Sputnik Аԥсны иеиҭаз арадиоинтервиу аҟны дазааҭгылеит Аԥсны амҩатә машәырқәа еиҵахарц азы иҟаҵатәу.

"Аԥсны убриаҟара ирацәахеит амашьынақәа рхыԥхьаӡара, ауаа рхыԥхьаӡара иаҟроума уҳәо аҟынӡа инеины иҟоуп. Ганкахьала ари угәы иахәартә иҟоуп, аԥсуа економика шаҳараку унарбоит, аха даҽа ганкахьала ҳауаажәлар рыхдырра амҩаҿы уиаҟара иҳаракым", — иҳәеит Шьынқәба.

"Хра злоу ахҭысқәа": Абыргцәа рхеилак ахантәаҩы Аполлон Шьынқәба дазааҭгылеит аҵыхәтәантәи аамҭазы ирацәахаз амҩатә машәырқәеи, урҭ раԥыхразы иҟаҵатәуи, иааиуа амчыбжь азы имҩаԥыргараны иҟоу аизарақәеи ртәы.

Аполлон Шьынқәба иажәақәа рыла амҩатә машәырқәа зыхҟьо амзызқәа ируакуп Аԥсны иҟоу амашьынақәеи амҩа аҭагылазаашьеи ахьеиқәымшәо. 

Аԥсны абыргцәа рхеилак ахантәаҩы Аполлон Шьынқәба иҿцәажәара шәаԥхьар ҟалоит абра


Ажәабжьқәа зегьы
0