Сынтәа ацитрусқәа ахьрыдыркыло апунктқәа ҟалаӡом

© Sputnik / Томас Тхайцук / Амедиаҵәахырҭахь аиасраСынтәа ацитрусқәа ахьрыдыркыло апунктқәа ҟалаӡом
Сынтәа ацитрусқәа ахьрыдыркыло апунктқәа ҟалаӡом - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Ақыҭанхамҩа аминистр ихаҭыԥуаҩ Владимир Дауров далацәажәеит ацитрусқәа рсезон аҽазыҟаҵара шымҩаԥысуа.

АҞӘА, абҵара 8 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсны Ақыҭанхамҩа аминистр ихаҭыԥуаҩ Владимир Дауров далацәажәеит ацитрусқәа рсезон аҽазыҟаҵара шымҩаԥысуа. Иара иазгәеиҭеит сынтәа ацитрустә шәырқәа ахьрыдыркыло аҭыԥқәа шаартымхо.

"Сынтәа аҳәынҭқарра ацитрустә шәырқәа ахьрыдыркыло аҭыԥқәа еиҿнакааӡом. Ҵыԥхи ҵыԥхцәеи иҟан усеиԥш аҭыԥқәа. Уи рнапы алакын аунитартә наплакы "Абхазсельхоззаготовка", — иҳәеит Дауров.

Адкыларатә пунктқәа рыҟамзаара зыхҟьо афинанстә уадаҩрақәа роуп.

"Апунктқәа реиҿкааразы аԥаразоужьра аҭахуп. Ҳара уажәазы уи ҳазыҟаҵам", — иҳәеит аминистр ихаҭыԥуаҩ.

Дауров иажәақәа рыла заанаҵтәи аихшьаалақәа инарықәыршәаны сынтәа Аԥсны аекспорт ахь иашьҭроуп 29 000 тонна ацитрусқәа.

Аибашьра ҟалаанӡа Аԥсны иҟан 6 000 гектар ацитрус баҳчақәа. Иахьазы Аԥсны аҽаҩра аарышьҭуеит 1 200 гектар абаҳчақәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0