Шамба: ҳзықәтәоу амахә хаҳамҵәароуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАпартиа "Иаку Аԥсны" ахантәаҩы Сергеи Шамба
Апартиа Иаку Аԥсны ахантәаҩы Сергеи Шамба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Атәыла Ахадеи Аԥсны ауаажәларреи реиԥылара азырхоуп атәылаҿ иҟоу аполитикатә ҭагылазаашьа.

АҞӘА, абҵара 10— Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Апартиа "Иаку Аԥсны" ахантәаҩы Сергеи Шамба Атәыла Ахадеи Аԥсны ауаажәларреи реиԥылараҟны дықәгыло иҳәеит ҳзықәтәоу амахә хаҳамҵәароуп ҳәа. Сергеи Шамба иазгәеиҭеит анапхгареи аоппозициеи ирымоу аимакқәа зегьы еилибакаарала ирыӡбароуп, аҳәынҭқарра аҿаиара аиурц азы аидгылара аҭахуп ҳәа.

"Ҳара иҳалшоит иарбанызаалак апроблема аӡбра", — иҳәоит иара.

Шамба иазгәеиҭеит аидгылара шакәу аибашьраан аиааира алзыршаз, иҳәеит аҭынч аамҭа аангьы уи ада ԥсыххәа шыҟам.

"Атәыла Ахада иалхра ҳаалагеит, ҳааиҿагылоит. Иабанӡаиашоу абри?", дҵаауеит Шамба.

Атәыла Ахадеи Аԥсны ауаажәларреи реиԥылара азырхиан атәыла Ахада иаԥшьгарала. Аиԥылараҟны итема хаданы иҟоуп ареспубликаҿы иҟоу апроблемақәа рыӡбразы атәыла анапхгареи аоппозициеи иаку ӡбрак иазнеир шакәу.

Ажәабжьқәа зегьы
0