Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Сырма Ашәԥҳа: ҩы-шықәса рыла Sputnik Аԥсны акыр еизҳаит

© Sputnik / Томас Тхайцукаинформациатә маҵзура Sputnik Аԥсны ҩышықәса ахыҵит
аинформациатә маҵзура Sputnik Аԥсны ҩышықәса ахыҵит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ажурналист, "Жәларбжьаратәи афонд Аԥсны" аусзуҩ Сырма Ашәԥҳа аинформациатә маҵзура Sputnik Аԥсны ҩышықәса ахыҵра уи аусуҩцәа ирыдылныҳәалеит.

"Зегь раԥхьа иргыланы ишәыдсныҳәалар сҭахуп шәмаҵзура ҩышықәса ахыҵра. Сара даараӡа сазҿлымҳаны есымша иаасыртуеит Sputnik адаҟьа аԥсшәеи аурыс версиеи. Ишәкьыԥхьуа анҵамҭақәа даараӡа аинтерес рыҵоуп, насгьы сара иалкааны иазгәасҭарц сҭахуп, шәара аинформациа акыр ирласны ажәлар ирылашәырҵәоит", — лҳәеит лара.

"Хра злоу ахҭысқәа": ажурналист Сырма Ашәԥҳа аинформациатә маҵзура Sputnik Аԥсны ҩышықәса ахыҵра уи аусуҩцәа ирыдылныҳәалеит

Сырма Ашәԥҳа лажәақәа рыла, Аԥсны иҟоу аинформациатә маҵзурақәа ирҿырԥшны ҳахәаԥшуазар Sputnik Аԥсны ажәабжь ауаа рыларҵәара аус аҿы ахатә знеишьа амоуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0