Зых иақәиҭу ақәԥара иалацәажәеит Аԥсни Шьамтәылеи рхаҭарнакцәа

© Sputnik Владимир БегуновАԥсны Ахада ихаҭыԥуаҩ Витали Габниа дидикылеит ақәԥара еиуеиԥшым ахкқәа Шьамтәылатәи Рфедерациа ахада ихаҭыԥуаҩ Аҳмаҭ Џьумаа.
Аԥсны Ахада ихаҭыԥуаҩ Витали Габниа дидикылеит ақәԥара еиуеиԥшым ахкқәа Шьамтәылатәи Рфедерациа ахада ихаҭыԥуаҩ Аҳмаҭ Џьумаа. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Зых иақәиҭу ақәԥаразы Аԥсни Шьамтәылеи еизго ркомандақәа раԥхьатәи жәларбжьаратәи еицлабра мҩаԥысит ԥхынҷкәын 17 рзы. Адырҩаҽны, ԥхынҷкәын 18 рзы Аԥсны Ахада ихаҭыԥуаҩ Витали Габниа дидикылеит ақәԥара еиуеиԥшым ахкқәа Шьамтәылатәи Рфедерациа ахада ихаҭыԥуаҩ Аҳмаҭ Џьумаа.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 19 — Sputnik, Владимир Бегунов. Атәыла Ахада ипресс-маҵзура ишаанацҳауа ала шьамтәылантәи аспортсменцәа раара еиҿкаан ԥхьаҟазы Аԥсни Шьамтәылеи рыбжьара аполитикатә еизыҟазаашьақәа рыҿиара хықәкны иаманы.

Аицлабрақәа ракәзар имҩаԥысит 8:0 ҳәа Аԥснытәи аспортсменцәа аиааира рыманы.

"Ҳара ибзианы еилаҳкаауеит шьамтәылатәи аспортсменцәа реиҳараҩык абџьар кны рыԥсадгьыл шырыхьчо. Ҳәарада аицлабрақәа рылҵшәа абри аҭагылазаашьа анымԥшыр залшомызт", — иҳәеит Витали Габниа Аҳмаҭ Џьумаа дидкыло.

Витали Габниа аҳәамҭа ҟаиҵеит Аԥсни Шьамтәылеи рспорттә федерациақәа рыбжьара аиқәшаҳаҭрақәа бжьаҵатәуп ҳәа.

Аҳмаҭ Џьумаа Аԥсны ахадара ҭабуп ҳәа реиҳәеит иҟарҵаз адкылара ԥхазы, иҳәеит шьамтәылатәи аспортсменцәа рыҩнеиԥш рхы шырбо.

Зых иақәиҭу ақәԥаразы Аԥсни Шьамтәылеи еизго ркомандақәа раԥхьатәи жәларбжьаратәи еицлабра мҩаԥысит ԥхынҷкәын 17 рзы. Адырҩаҽны, ԥхынҷкәын 18 рзы Аԥсны Ахада ихаҭыԥуаҩ Витали Габниа дидикылеит ақәԥара еиуеиԥшым ахкқәа Шьамтәылатәи Рфедерациа ахада ихаҭыԥуаҩ Аҳмаҭ Џьумаа.

Витали Габниа Аҳмаҭ Џьумаа ҳамҭас ацәхьа ииҭеит. Аҳмаҭ Џьумаагь уи аҭакс Витали Габниа ҳамҭас ииҭеит Дамасктәи аҭесԥыҳә.

Ажәабжьқәа зегьы
0