Ашықәс ҿыц азтәи аныҳәақәа раан апиротехника иахҟьаны ҩнык амца акхьеит

© Sputnik / Томас ТхайцукАҶА
АҶА - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа урылацәажәозар, ашықәс ҿыц азтәи аныҳәақәа раан апиротехника иахҟьаны ҩнык амца акхьеит, уигьы уаҩ дахьахымыз ауп, ҳәа ҳзеиҭарҳәеит Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрраҟны.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 30 — Sputnik, Владимир Бегунов. Аҵыхәтәантәи ашықәсқәа урылацәажәозар, ашықәс ҿыц азтәи аныҳәақәа раан апиротехника иахҟьаны ҩнык амца ҳцәакхьеит, уигьы уаҩ дахьахымыз ауп ҳәа ҳзеиҭеиҳәеит Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра амцарцәаратә хылаԥшра аусбарҭа аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Артур Ичмелиан.

"Исгәалашәо хҭыс заҵәык ауп уаҩ дзыҩнамыз аҩнаҟны ахәыҷқәа апетардақәа ԥыржәон, аҩны амца акит, аха абылра иахьымыгӡакәа арцәара ҳалшеит", — иҳәеит Артура Ичмелиан.

Апиротехника Аԥсныҟа еиҳарак иахьаарго Урыстәылантәи ауп.

"Апетардақәа зҭоу рыҭрақәа рҟны ианызароуп урыс бызшәала урҭ рхархәашьазы аинструкциа. Ус иҟамзар, иаахәамзар еиӷьуп", — иҳәеит Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рзы аминистрра амцарцәаратә хылаԥшра аусбарҭа аиҳабы ихаҭыԥуаҩ Артур Ичмелиан.

Ичмелиан иажәақәа рыла аҩны аҩныҵҟа аракетақәеи апетардақәеи ах рархәара ҟалаӡом.

Ажәабжьқәа зегьы
0