Карлов дызшьыз хьӡыдатәи аԥсыжырҭаҿы дыржуеит

© Sputnik Искандар Аминов / Афотобанк ахь аиасраКарлов дызшьыз хьӡыдатәи аԥсыжырҭаҿы дыржуеит
Карлов дызшьыз хьӡыдатәи аԥсыжырҭаҿы дыржуеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ҭырқәтәыла аус зуаз Урыстәыла Ацҳаражәҳәаҩ дызшьыз Мевлиут Мерт Алтынташ иԥсыбаҩ агара иҭаҳцәа мап ацәыркит. Иара анышә дамардоит хьӡыдатәи аԥсыжырҭаҿы.

АҞӘА, ажьырныҳәа 12 — Sputnik. Ҭырқәтәыла аус зуаз Урыстәыла Ацҳаражәҳәаҩ дызшьыз Мевлиут Мерт Алтынташ иԥсыбаҩ агара иҭахцәа мап ацәыркит. Иара анышә дамардоит хьӡыдатәи аԥсыжырҭаҿы. Абри атәы аанацҳаит РИА Новости агентстра Anadolu адыррақәа рышьаҭала.

Уаанӡа аҭаацәа Алтынташ иԥсыбаҩ агара мап шацәыркыз азы адырра ҟалҵахьан иара иаҳәшьа. Аҭаацәа азин рыман 15 мшы рышьҭахь иԥсыбаҩ ганы анышә амадара.

Урыстәыла Ацҳаражәҳәаҩ Андреи Карлов дыршьит ԥхынҷкәын 19 рзы Анкара ақалақь аҟны афотоцәыргақәҵа аартраан. Ашьра ҟазҵаз Мевлиут Мерт Алтынташ, аполициа рҟны аус иуан. Иара ашәарҭадаратә маҵзура аусзуҩцәа аҭыԥ аҟны дыршьит. Урыстәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрраҟны иҟалаз терактуп ҳәа иазырыԥхьаӡеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0