Дауҭиа: ақалақь аканализациа ацрыҵқәа амшын иалалоит

© Sputnik / Томас ТхайцукФеликс Даутиа
Феликс Даутиа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Афон Ҿыц ақалақь Ахада Феликс Дауҭиа далацәажәеит ақалақь аканализациатә система аҭагылазаашьа.

АҞӘА, ажьырныҳәа 19 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥшьаша, ажьырныҳәа 19 рзы АРСМИРА аҟны Афон Ҿыц ақалақь Ахада Феликс Дауҭиа далацәажәеит ақалақь аканализациатә система аҭагылазаашьа. Иара иазгәеиҭеит аканализациатә црыҵқәа ишиашоу амшын мамзаргьы аӡиас иалалоит ҳәа. 

"Аӡымҩахгагатә системақәа рпроблема даара иҵарны иқәгылоуп. Ақалақь Ахадара аума, араион аума абри апроблема аӡбра рылшаратәы иҟам. Аԥаразоужьра маҷымкәа иаҭахны иҟоуп. Сгәы иаанагом шықәсык аҩныҵҟалагьы уи аҭыԥ ақәҵара алшап ҳәа№", — иҳәеит иара.

Дауҭиа иажәақәа рыла асасааирҭақәеи аԥсшьараҩнқәеи зхатәу иаразнакы адырра рырҭоит асептикқәа ықәдыргылаларц.

"Ахатәнаплакыҩцәа дҵаны ирырҭоит асептикқәа ықәдыргылаларц. Ҩеижәижәаба шықәса инеиҳаны ирымԥсахыц адренажтә система шьаҭанкыла иԥсахтәуп", — иҳәеит Ахада.

Феликс Дауҭиа иара убасгьы иҳәеит аамҭа-аамҭала акәзаргьы ақалақь ӡыла аиқәыршәара апроблемагьы шцәырҵуа.

"Акурорттә сезон аан аӡыканал аусзуҩцәа рылшалара мышкы иадамзаргьы ақалақь ӡыда инымхеит, аха атрубақәа зегьы ажәхьеит, аԥсахра рҭахны иҟоуп", — иҳәеит иара.

Хышықәса раԥхьа ишьақәыргылаз апроект-сметатә документациала аӡеиқәыршәараз иаҭахны иԥхьаӡан 50 миллион мааҭ аԥара, аканализациа апроблема аӡбразы иаҭаххоит иҵегьы еиҳаны аԥара.

Ажәабжьқәа зегьы
0