Аҵара аминистрра: ашколқәа рҟны ахәыҷқәа маҷны инеиит

CC0 / / Ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи русура аамҭала иаанкылоуп
Ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи русура аамҭала иаанкылоуп - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ажьырныҳәа 28 - 29 руха излагаз асоура шьыжьынӡа ихымкәеит.

АҞӘА, ажьырныҳәа 30 — Sputnik, Рада Ажьиԥҳа. Ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи русура аамҭала иаанкылоуп илеиз асы инамаданы. Ашколқәа рҟны ахәыҷқәа маҷуп лҳәеит ҳкорреспондент дзыҿцәажәоз Аҵареи аҭҵаарадырреи рминистр ихаҭыԥуаҩ Медеиа Ченгьелиаԥҳа.

"Аԥсабаратә мшыцәгьа инадҳәаланы Аԥсны ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи русура аанкылоуп жәабран 2 рҟынӡа. Арҵаҩцәа рҭыԥ аҟны ишыҟоугьы имаҷуп ашколқәа рахь инеиз ахәыҷқәа", — лҳәеит аминистр ихаҭыԥуаҩ.

Ченгьелиаԥҳа лажәақәа рыла аминистр Адгәыр Какоба аҳҭнықалақь ашколқәа зегьы дырҭаан ибеит.

Ажьырныҳәа 28 — 29 руха излагаз асоура шьыжьынӡа ихымкәаӡакәа илеиуан. Амҩақәа рҟны аныҟәарақәа ԥкхеит. Амшцәгьа иахҟьаны ашколқәеи ахәыҷбаҳчақәеи русура аамҭала иаанкылоуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0