"Аԥсны аказакцәа рхеидкыла" аа-шықәса ахыҵит

© Sputnik Роберт Джопуа"Аԥсны аказакцәа рхеидкыла" аа-шықәса ахыҵит
Аԥсны аказакцәа рхеидкыла аа-шықәса ахыҵит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Донбасс иазынарышьҭыз агуманитартә цхырааразы аԥснытәи аказакцәа агәлаҵа дыргақәа ранашьан.

АҞӘА, жәабран 14 – Sputnik, Роберт Џьопуа. "Аԥсны аказакцәа рхеидкылеи аибашьра иалахәыз аказакцәа-аветеранцәеи" аа-шықәса ахыҵра азгәаҭан аҩаша, жәабран 14 рзы. Абри атәы Sputnik иазеиҭеиҳәеит аидгыла атаман Вадим Мироненко.

"Иахьа ҳаиҿкаара аа-шықәса ахыҵит. Ԥхьаҟагьы изыцҵахаша аус рацәа аауит абри аамҭа иалагӡаны", — иҳәеит Мироненко.

Атаман иазгәеиҭеит аныҳәатә еизараҟны Аидгыла алахәылацәа ишранашьаз агәлаҵа дырга ҷыдақәа.

"Ҳара ҳусзуҩцәа ацхыраара руан Краснодартәи атәылаҿацә, Крымск аҭыԥ змаз аӡхыҵраҟны иара убасгьы ацхыраара рырҭеит Донецктәи Лугансктәи ареспубликақәа руааԥсыра", ҳәа азгәеиҭеит Вадим Мироненко.

Аказакцәа иранашьан аџьарқәа "За верность Черноморскому казачеству", агәлаҵа дыргақәа "200 лет Георгиевскому кресту".

"Аԥсны аказакцәа рхеидкылеи аибашьра иалахәыз аказакцәа-аветеранцәеи" аԥҵан 2009 шықәса рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0