АҶА аусзуҩцәа ақалақь арыцқьараҿ ацхыраара руеит

© Sputnik / Томас ТхайцукАҶА аусзуҩцәа ақалақь арыцқьараҿ ацхыраара руеит
АҶА аусзуҩцәа ақалақь арыцқьараҿ ацхыраара руеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Жәабран 14-15 руха Аԥсны асы ӷәӷәаны илеит.

АҞӘА, жәабран 15 – Sputnik, Роберт Џьопуа. Аҭагылазаашьа ҷыда аминистрра аусзуҩцәа ақалақь арыцқьараҿ амҩатә маҵзурақәа ацхыраара рырҭоит. Абри атәы Sputnik акорреспондент изеиҭеиҳәеит АҶА аминистр ихаҭыԥуаҩ Тигран Делибалтиан.

"АҶА аусзуҩцәа ишрылшо ала ареспублика амҩақәа ррыцқьараҿы ацхыраара руеит. Очамчыреи Гали атехника ҷыда ала аҭыҳәҭақәа ҭыржаауеит автомашьынақәа рныҟәара армариаразы", — иҳәеит Делибалтиан.

Тигран Делибалтиан иара убасгьы иазгәеиҭеит машәырк џьара иҟалеит ҳәа макьаназы дыррак шыҟамлац.

Жәабран 14-15 руха Аԥсны злеира иалагаз асы макьанагьы ихымкәацт.

Ажәабжьқәа зегьы
0