Аҳәба: Аҟәа амҩадуқәа ррыцқьара ҳаҿуп

© Фото : Дмитрий АхубаАҟәа амҩадуқәа ррыцқьара иаҿуп
Аҟәа амҩадуқәа ррыцқьара иаҿуп - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Жәабран 14-15 руха Аԥсны злеира иалагаз асы макьанагьы ихымкәацт.

АҞӘА, жәабран 15 – Sputnik, Амра Амҷԥҳа. Аҟәа ақалақь иахьаҵанакуа иҟоу амҩа хадақәа ррыцқьара иаҿуп. Абри атәы ҳзааицҳаит Аҟәа ақалақь акоммуналтә маҵзура аиҳабы Дмитри Аҳәба.

"Уажәазы уадаҩра дук ыҟаны иҟам. Амҩақәа аԥслымӡ рныԥсалара нап аркуп. Асы акәзар макьана ахкәара агәы иҭам", — иҳәеит Аҳәба.

Иара иажәақәа рыла амҩатә машәырқәагьы ҭыԥ рымам.

"Аҵлақәа каҳаит ҳәагьы дыррак ҳмоуцт. Амҩақәа хылаԥшра раҳҭоит. Ашәарҭара ҳәарада иҟоуп, аха Акоммуналтә усбарҭа аусуҩцәа ирылшо ҟарҵоит. Макьаназы зрыцқьара ҳаҿу атрасса хадоуп, избанзар амашьынақәа реиҳарак рныҟәара уаҟоуп иахьымҩаԥысуа. Авокзал ааигәара аҩадара ахалара рцәыцәгьахан амашьынақәа гылан, аха уажәазы аныҟәара хацыркхеит", — иҳәеит Аҳәба.

Аметеорологцәа ишырҳәо ала асоура хәылԥазынӡа иаҿызаауеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0