"Змей Горыныч" аминақәа рҟынтәи аполигон арыцқьеит

© Sputnik Илона Хварцкия / Амедиаҵәахырҭахь аиасраАладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит
Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥыргеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны иҟоу Урыстәыла Аладатәи арратә округ аррамаҵзурауаа аҽазыҟаҵарақәа раан аполигон Нагвалоу аҟны "аӷа" иминақәа ахьыҵаз, 10 000 метр ԥшьыркца иаҵанакуаз аҭыԥ ахь анеирҭақәа ржит.

АҞӘА, хәажәкыра 15 – Sputnik. Урыстәылатәи асапиорцәа рхы иадырхәеит аминеиҵыхга "Змей Горыныч" аполигон Нагвалоу аҟны "аӷа" иминақәа ахьыҵаз, 10 000 метр ԥшьыркца иаҵанакуаз аҭыԥ ахь анеирҭақәа рыҟаҵаразы. Абри атәы аанацҳаит Аладатәи арратә округ апресс-маҵзура.

Арратә техникеи аррамаҵзурауааи рныҟәара ашәарҭадаразы ахархәара рыҭан аминақәа рыԥшаагақәа "Коршун", ИМПС, иршәын асапиортә цәамаҭәа ҷыда "Сокол".

Аҽазыҟаҵарақәа ирылахәын 100-ҩык инареиҳаны аруаа, атехника ҷыда 30 цыра, атанк Т-74 ашьаҭалатәи автомашьынақәа ИМР-2, ирццакны иныҟәоу атраншеиатә машьынақәа БТМ, аҭыжаатә машьынақәа МДК.

Адырраҭара апресс-релиз аҟны иарбоуп иаалырҟьаны анџьнырцәа ирыҭаз адҵа инақәыршәаны афортификациақәа рыргылара еиҿыркааит аамҭа кьаҿла ҳәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0