Адепутатрахь акандидат Баҭал Аиба имашьына амца акит

© Sputnik / Томас ТхайцукАдепутатрахь акандидат Баҭал Аиба имашьына амца акит
Адепутатрахь акандидат Баҭал Аиба имашьына амца акит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Баҭал Аиба иавтомашьына амца акра инамаданы апрокуратура иамоуп аверсиақәа ҩба – амашьына ахала амца акреи, гәҭакрыла амца аркреи.

АҞӘА, хәажәкыра 17 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсны Жәлар Реизарахь адепутатраз акандидат Баҭал Аиба иавтомашьына амца акра инамаданы апрокуратура иамоуп аверсиақәа ҩба – амашьына ахала амца акреи гәҭакрыла амца аркреи ҳәа Sputnik акорреспондент изеиҭеиҳәеит Аҟәа ақалақь апрокурор Руслан Ҭырқьба.

"Хәажәкыра 16, асааҭ жәба рҟынӡа ҟалахьаны амца акит адепутатрахь акандидат Баҭал Аиба имашьына. Амашьына акандидат иштаб ахьыҟоу ахыбра ааигәара игылан. Ацакра мзызны иамоу уажәы аҭҵаара ҳаҿуп", — иҳәеит Ҭырқьба.

Апрокуратура иамоуп аверсиақәа ҩба – амашьына ахала амца акреи гәҭакрыла амца аркреи.

"Уажәазы ахҭаы ахьыҟалаз аҭыԥ аҭҵаара иаҿуп. Аусурақәа ахҭыс шыҟалаз ашьақәыргылара иацхраауеит", — иҳәеит Ҭырқьба.

Амца ахы акит аматорҭыԥ аҟынтәи.

Ажәабжьқәа зегьы
0