Аԥснытәи абоксиор ашоу "Гладиаторы ринга" далахәхоит

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсуа спортсмен Батал Чежиа
Аԥсуа спортсмен Батал Чежиа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Абокс азы ашоу "Гладиаторы ринга" мҩаԥысраны иҟоуп хәажәкыра 25 рзы, Анапа. Ашоу далахәхоит аԥсуа спортсмен Батал Чежиа.

АҞӘА, хәажәкыра 24 – Sputnik, Рада Ажьиԥҳа. Аԥснытәи абоксиор, апрофессионал Батал Чежиа хәажәкыра 25 рзы имҩаԥысраны иҟоу ашоу далахәхоит. Абри атәы ҳзааицҳаит Аԥсны апрофессионалтә бокс Афедерациа апрезидент Алик Карди-оӷлы.

"Баҭал ицықәгылоу даара аԥышәа змоу спортсменуп. Акыр дыӷәӷәоуп. 13 инареиҳаны профессионалтә қәгылара мҩаԥигахьеит. Ҳәарада Батал изы аиндаҭлара цәгьахашт, аха иара уи дазыхиоуп", — иҳәеит Карди-оӷлы.

Аԥсны апрофессионалтә бокс Афедерациа апрезидент ихаҭыԥуаҩ Роман Каҷараа иазгәеиҭеит Батал изы ари ақәгылара иреитинг ашьҭыхразы аҵакы аманы ишыҟоу.

"Апрофессионалтә қәгылара заҵәык шакәугьы Батал имҩаԥигахьоу, уи адунеитә реитинг агәҭа дыҟоуп. Уажәы иара ицықәгылоу Фуад Мурадов дииааир, иҩаӡара ҳаракхоит. Заҟа уҩаӡара ҳараку аҟара иааигәоуп уалызкаауа "амаҟа". Зегьы знапы иану Батал иоуп", — иҳәеит иара.

Аԥсны апрофессионалтә бокс Афедерациа хықәкны иамоу аԥсуа спортсменцәа апрофессионалтә ринг ахь рнагароуп.

"Сара Батал Чежиеи Саид Смыри рменеџьер соуп. Исус хадангьы иҟоу арҭ аҩыџьа апрофессионалтә бокс ахь рнагароуп. Урыстәыла абокс азы Афедерациа ҳаинтерес рымоуп. Ааԥхьарақәа ҳзаарышьҭуеит. Аԥықәслара дуқәа шроулогьы ҳаспортсменцәа даара ибзианы ахаарԥшра рылшоит", — иҳәеит Каҷараа.

Ааигәа Краснодар имҩаԥысыз апрофессионалтә бокс азы ареитингтә қәгыларақәа дрылахәын Баҭал Чежиа. Атурнир мҩаԥыргеит Аладатәии Аҩада-Кавказтәи афедералтә округқәа апрофессионалтә бокс азы рфедерациа. Иара уа аиааира игеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0