Апарламент ахь алхрақәа аҩбатәи ртур: 43,6% алхыҩцәа рыбжьы рҭихьеит

© Sputnik Амра АмичбаАлхрақәа аҩбатәи ртур амҩаԥысра иаҿуп
Алхрақәа аҩбатәи ртур амҩаԥысра иаҿуп - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Жәлар Реизара-Апарламент ахь алхрақәа аҩбатәи ртур мҩаԥысуеит 22 округ рҟны хәажәкыра 26 рзы.

АҞӘА, хәажәкыра 26 — Sputnik. Алхрақәа аҩбатәи ртур амҩаԥысра иаҿуп. Бжьаратәла рыбжьы рҭихьеит 43,6% алхыҩцәа. Sputnik асааҭ 15: 00 азтәи адыррақәа рыла рыбжьы рҭихьеит:

Гәдоуҭа араион — 58,8%. Гал араион — 58,2%. Очамчыра араион – 45,1%. Гәылрыԥшь араион — 41,6%. Тҟәарчал араион — 40,6%. Аҟәа араион — 40,3%.

Аԥсны аҳҭнықалақь аҟны рыбжьы рҭихьеит 33,6%. Гагра ақалақь аҟны — 30,6%.

Апарламент ахь алхрақәа аҩбатәи ртур - Sputnik Аҧсны
Алхрақәа аҩбатәи ртур раԥхьатәи аихшьаалақәа

Sputnik акорреспондент Тамшьынтәи иааицҳауеит амш раԥхьатәи ахәҭа азы рыбжьы шырҭихьоу 536-ҩык алхыҩцәа.

Алхратә ҭыԥ аҟны хылаԥшра руеит азинхьчаратә органқәа рхаҭарнакцәа.

Ақыҭа Ахада Вадик Занҭариа иажәақәа рыла ихадароу ажәлар ирыхәо ауаа ралхроуп.

"Зегьы еибадыруа ҳауп. Ииааилакгьы атәыла дахәо дҟалааит", — иҳәеит иара.

Аԥсны Жәлар Реизарахь алхрақәа актәи ртур мҩаԥысит хәажәкыра 12 рзы 35 алхратә ҭыԥқәа рҿы. Дииааит ҳәа дыԥхьаӡан 50% + 1 бжьы зауз акандидат.

Ариаҟара бжьы иқәгылаз акандидатцәа рҟынтәи аӡәгьы имоузар, аҩбатәи атур мҩаԥгахон. Алхрақәа шьақәгылеит ҳәа иазыԥхьаӡахон абжьыҭиҩцәа рааира 25% артәазар.

Абжьыҭирақәа реихшьаалала Аԥсны ҩажәи ҩба алхратә округ аҟны абжьыҭирақәа аҩбатәи ртур мҩаԥысыр акәхеит, Гәдоуҭатәи алхратә ҭыԥ жәибжь аҟны аиҭалхра мҩаԥгахоит лаҵарамзазы.

Ажәабжьқәа зегьы
0