Цхинвал ақалақь аҟны аграната ԥжәеит

© SputnikЦхинвал ақалақь
Цхинвал ақалақь - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аахыҵ Уаԥстәыла Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра адырра ҟанаҵеит аҭыԥ змаз ахҭыс аганахь ала.

АҞӘА, хәажәкыра 27 — Sputnik. Цхинвал ақалақь Аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭаҿы аԥжәара ҟалеит. Абри атәы аанацҳаит Южной Осетиа.

"Аԥжәара ҟалеит асааҭ 23.30 рахь инеихьаны еиԥш, амҽышаҽны. Аӡәгьы ԥырхага имоуит", — иҳәеит Аахыҵ Уаԥстәыла Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра аҷаԥшьаҩ.

Иара иажәақәа рыла аԥжәаратә механизм аус азыруз макьаназ дшьақәыргылам.

Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр ихаҭыԥуаҩ Тарзан Кокоев Sputnik иазааицҳаит "азинхьчаратә органқәа ишьақәдыргылеит иԥжәаз шыгранатаз" ҳәа.

Аԥшааратә уснагӡатәқәа рымҩаԥгара иаҿуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0